اصلاح تبصره ماده ( ۳۴ ) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

107464 / ت 45132 هـ              28 / 5 / 1391

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15 / 5 / 1391 بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۴۰۳۴ / 1 مورخ 24 / 12 / 1390 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات…

توضیحات

اصلاح تبصره ماده (۳۴)

اصلاح تبصره ماده (۳۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد

شماره ۱۹۴۰۳۴ / ۱ مورخ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷)

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۱ بنا به
پیشنهاد شماره ۱۹۴۰۳۴ / ۱ مورخ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و
اصلاح تبصره ماده (۳۴)
به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۱ بنا
به پیشنهاد شماره ۱۹۴۰۳۴ / ۱ مورخ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به
استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره
۱۹۴۰۳۴ / ۱ مورخ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد
ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۱
بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۴۰۳۴ / ۱ مورخ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده
(۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  هیئت وزیران در جلسه

مورخ ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۴۰۳۴ / ۱ مورخ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۰ وزارت فرهنگ

و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور

خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  هیئت وزیران در جلسه مورخ

۱۵ / ۵ / ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۴۰۳۴ / ۱ مورخ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۰ وزارت فرهنگ و ارشاد

اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان