اصلاح تبصره ماده ( ۲۴ ) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۲۹۱۵۵ / ت ۵۱۹۲۸ هـ           10 / 3 / 1394

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه 6 / 3 / 1394 به پیشنهاد شماره ۲۰۶۹۲ / 24042 مورخ 27 / 2 / 1394 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

توضیحات

اصلاح تبصره ماده ۲۴ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره ماده (۲۴) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف

و امور خیریه موضوع تصویب نامه شماره

اصلاح تبصره ماده ۲۴

معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
 در تبصره ماده (۲۴) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و
اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب نامه شماره معاونت
حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:  در تبصره ماده (۲۴) اصلاحی آیین نامه
اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب
نامه شماره معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:  در تبصره ماده (۲۴) اصلاحی
آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع
تصویب نامه شماره معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:  در تبصره ماده (۲۴) اصلاحی آیین نامه اجرایی
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب نامه شماره معاونت

حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی

ایران تصویب کرد:  در تبصره ماده (۲۴) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات

سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب نامه شماره معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد

اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره ماده (۲۴) اصلاحی آیین نامه اجرایی