اصلاح آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۷ / ۱۱ / ۱۳۸۱

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۵۱۸۹۸ / ت 25528 هـ 7 / 11 / 1381

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29 / 10 / 1381 بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۸۹۱ / 105 مورخ 13 / 8 / 1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (۳۸) این قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب نمود :

آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران ، موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۱ / ت ۱۱۱ هـ…

توضیحات

اصلاح آییننامه  مزایای شهرداران

اصلاح آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۷ / ۱۱  / ۱۳۸۱

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب نمود.

به استناد تبصره (۳۸) این قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب نمود.

آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران ، و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود.

۱ – متن زیر جایگزین ماده (۱) و تبصره های آن می شود.

اصلاح آییننامه  مزایای شهرداران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب نمود.

به استناد تبصره (۳۸) این قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب نمود.
آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران ، و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود.
۱ – متن زیر جایگزین ماده (۱) و تبصره های آن می شود.
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب نمود.
به استناد تبصره (۳۸) این قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب نمود.
آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران ، و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود.
۱ – متن زیر جایگزین ماده (۱) و تبصره های آن می شود.
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب نمود.
به استناد تبصره (۳۸) این قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب نمود.
آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران ، و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود.
۱ – متن زیر جایگزین ماده (۱) و تبصره های آن می شود.
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب نمود.
به استناد تبصره (۳۸) این قانون بودجه اصلاحی در سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب نمود.
آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران ، و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود.