اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۳۹ ) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۵۸۵۵۵ / ت ۵۳۱۲۲ هـ                     18 / 5 / 1395

اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹)

اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۵/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره 200 / 1927 / 25212 مورخ  18 / 2 / 1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

توضیحات

اصلاح آییننامه موضوع تبصره  اصلاح آییننامه اجرایی موضوع تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۳۹ ) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

– در عنوان فصول دوم تا دهم آیین نامه مذکور واژه « معافیت به عبارت مالیات » به نرخ صفر اصلاح می شود.

۲- در ماده (۱) عبارت « معافیت مالیاتی » موضوع بند (الف) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات های
مستقیم صرفاً در مورد بقاع موصوف که فهرست آن ها توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور
مالیاتی کشور اعلام می شود ،  جاری خواهد بود . به عبارت « بقاع موضوع بند (الف) ماده (۱۳۹)
اصلاحی قانون مالیات های مستقیم » مطابق فهرستی است که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان
امور مالیاتی کشور اعلام می شود ،  و عبارت سازمان یاد شده به عبارت سازمان اوقاف و امور خیریه اصلاح می شود .
۳ – در ماده (۲) عبارت از پرداخت مالیات معاف به عبارت مشمول مالیات به نرخ صفر اصلاح می شود .
۴- در تبصره (۱) ماده (۲) عبارت « معافیت مالیاتی » مزبور برای هر سال به عبارت « نرخ صفر»
برای محاسبه مالیات اصلاح و عبارت « در سال مربوط » پس از عبارت «علوم اسلامی » اضافه  می شود.
۵- تبصره (۲) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می گردد :

اصلاح آییننامه موضوع تبصره

تبصره ۲

استفاده از نرخ صفر در خصوص درآمد موقوفات متعلق به مدارس یاد شده  منوط به رعایت مقررات

فصل پنجم این آیین نامه خواهد بود.

۶- در ماده (۳) ، عبارت « از پرداخت مالیات » معاف به عبارت « مشمول مالیات به نرخ صفر » اصلاح می شود .

۷ – در ماده (۴) آیین نامه عبارت « از پرداخت مالیات معاف » به عبارت « مشمول مالیات به نرخ صفر »

اصلاح و عبارت « بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور » پس از عبارت «صندوق عمران » موقوفات کشور

و واژه « برای » پس از عبارت « مشروط بر این که » اضافه می شود.

مستقیم صرفاً در مورد بقاع موصوف که فهرست آن ها توسط سازمان اوقاف و امور خیریه