اصلاح آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۱۸۳۵۸۴ / ت ۴۴۸۳۹ک           16 / 8 / 1389

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 21 / 6 / 1389 بنا به پیشنهاد شماره ۸۹۸۱ / 1 مورخ 25 / 3 / 1389 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی…

توضیحات

اصلاح آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲۱ / ۶ / ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد

شماره ۸۹۸۱ / ۱ مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۲۷) قانون

رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب  ۱۳۷۲ – و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ / ت ۳۷۳هـ

مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۸۶ تصویب نمودند :

اصلاح آییننامه اجرایی قانون رسیدگی

 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری :

موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲ / ت ۳۰۴۲ھ مورخ ۲ / ۸ / ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن به

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲۱ / ۶ / ۱۳۸۹ بنا به

پیشنهاد شماره ۸۹۸۱ / ۱ مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده

(۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب  ۱۳۷۲ – و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲

/ ت ۳۷۳هـ مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۸۶ تصویب نمودند :

 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری :

موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲ / ت ۳۰۴۲ھ مورخ ۲ / ۸ / ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن به
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲۱ / ۶ / ۱۳۸۹ بنا به
پیشنهاد شماره ۸۹۸۱ / ۱ مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد
ماده (۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب  ۱۳۷۲ – و با رعایت تصویب نامه
شماره ۱۶۴۰۸۲ / ت ۳۷۳هـ مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۸۶ تصویب نمودند :
 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری :
موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲ / ت ۳۰۴۲ھ مورخ ۲ / ۸ / ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن به
موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲ / ت ۳۰۴۲ھ مورخ ۲ / ۸ / ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن به
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲۱ / ۶ / ۱۳۸۹ بنا به
پیشنهاد شماره ۸۹۸۱ / ۱ مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۹ وزارت فرهنگ و ارشاد