اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۵۵۹۱۶  ت  ۴۷۸۳۴ هـ  23 / 3 / 1391

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان اوقاف و امور خیریه

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7 / 3 / 1391  بنا به پیشنهاد شماره 907130 / 90 مورخ  19 / 10 / 1390  سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد ماده ۱۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه  – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود: …

 

توضیحات

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اوقاف اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

« ماده ۱۲ – در موقوفاتی که عرصه و اعیان آن ها وقف است ، اعطای حق تملک اعیان به مستأجر ممنوع می باشد .
در موارد استثنایی ، تملک اعیان مستحدثه به وسیله مستأجر در قبال پرداخت
پذیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با پیشنهاد متولی و ادارات اوقاف و امور خیریه و تأیید نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان مجاز است و این موضوع در مورد باغ های موقوفه و
هم چنین ،  در مورد موقوفات خاص نیز جاری است » . « ماده ۱۲ – در موقوفاتی که عرصه و اعیان آن ها وقف است ،
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اوقاف
اعطای حق تملک اعیان به مستأجر ممنوع می باشد . در موارد استثنایی ، تملک اعیان مستحدثه به وسیله مستأجر در قبال پرداخت پذیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با پیشنهاد متولی و
ادارات اوقاف و امور خیریه و تأیید نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان مجاز است و این موضوع در مورد باغ های موقوفه و هم چنین ،  در مورد موقوفات خاص نیز جاری
است » . « ماده ۱۲ – در

موقوفاتی که عرصه و اعیان آن ها وقف است ، اعطای حق تملک اعیان به مستأجر ممنوع می باشد . در موارد استثنایی ، تملک اعیان مستحدثه به وسیله مستأجر در قبال پرداخت پذیره با رعایت

قوانین و مقررات مربوط و با پیشنهاد متولی و ادارات اوقاف و امور خیریه و تأیید نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان مجاز است و این موضوع در مورد

باغ های موقوفه و هم چنین ،  در مورد موقوفات خاص نیز جاری است » « ماده ۱۲ – در موقوفاتی که عرصه و اعیان آن ها وقف است ، اعطای حق تملک اعیان به مستأجر ممنوع می باشد .

در موارد استثنایی ، تملک اعیان مستحدثه به وسیله مستأجر در قبال پرداخت پذیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با