اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۵۵۹۱۶ / ت ۴۷۸۳۴هـ          23 / 3 / 1391

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان اوقاف و امور خیریه

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7 / 3 / 1391 بنا به پیشنهاد شماره ۹۰۷۱۳۰ / 90 مورخ 19 / 10 / 1390  سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – تصویب نمود: …

توضیحات

اصلاح آییننامه اجرایی قانون تشکیلات

اصلاح آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

«آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه» ، موضوع تصویب نامه

شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود :

اصلاح آییننامه اجرایی قانون تشکیلات

۱- متن زیر جایگزین ماده (۱۲) می شود :

« ماده ۱۲ – در موقوفاتی که عرصه و اعیان آن ها وقف است ، اعطای حق تملک اعیان به مستأجر

ممنوع می باشد . در موارد استثنایی ، تملک اعیان مستحدثه به وسیله مستأجر در قبال پرداخت پذیره با
رعایت قوانین و مقررات مربوط و با پیشنهاد متولی و ادارات اوقاف و امور خیریه و تأیید نماینده ولی فقیه
و سرپرست سازمان مجاز است و این موضوع در مورد باغ های موقوفه و هم چنین ،  در مورد موقوفات
خاص نیز جاری است » .
«آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه» ، موضوع تصویب
نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود :
۱- متن زیر جایگزین ماده (۱۲) می شود :
« ماده ۱۲ – در موقوفاتی که عرصه و اعیان آن ها وقف است ، اعطای حق تملک اعیان به مستأجر ممنوع
می باشد . در موارد استثنایی ، تملک اعیان مستحدثه به وسیله مستأجر در قبال پرداخت پذیره با رعایت
قوانین و مقررات مربوط و با پیشنهاد متولی و ادارات اوقاف و امور خیریه و تأیید نماینده ولی فقیه و سرپرست
سازمان مجاز است و این موضوع در مورد باغ های موقوفه و هم چنین ،  در مورد موقوفات خاص نیز جاری است » .

« ماده ۱۲ – در موقوفاتی که عرصه و اعیان آن ها وقف است ، اعطای حق تملک اعیان به مستأجر ممنوع

می باشد . در موارد استثنایی ، تملک اعیان مستحدثه به وسیله مستأجر در قبال پرداخت پذیره با رعایت

قوانین و مقررات مربوط