اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره  ۲۸۶۹۲ / ت۵۲۸۸۳ هـ                 11 / 3 / 1396

اصلاح آیین نامه اجرایی « قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه» :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک…

توضیحات

اصلاح آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان
اوقاف و امور خیریه و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه
موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۴۶ / ت ۱۲۷۸۴هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن به
شرح زیر اصلاح می شود :
۱ – متن زیر به عنوان بند (۱۰) به ماده (۱) آیین نامه مذکور اضافه می شود :
۱۰ – اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ آن دسته از اراضی ملی دارای سابقه وقفیت
که در آن آثار تصرف و انجام اقدامات منجر به تغییر وضعیت متناسب با نوع عرصه در بهره برداری
قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ وجود داشته باشد ، اعم از این که دارای سند مالکیت یا فاقد آن باشند .
اصلاح آییننامه اجرایی  قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه» :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اوقاف و
امور خیریه و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۴۶ / ت ۱۲۷۸۴هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن به شرح

زیر اصلاح می شود :

۱ – متن زیر به عنوان بند (۱۰) به ماده (۱) آیین نامه مذکور اضافه می شود :

۱۰ – اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ آن دسته از اراضی ملی دارای سابقه وقفیت که در آن

آثار تصرف و انجام اقدامات منجر به تغییر وضعیت متناسب