اصلاح آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۲۵۷۰۱۷ / ت ۴۷۲۲۱هـ                 28 / 12 / 1390

اصلاح آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان :

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17 / 12 / 1390  بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: …

توضیحات

اصلاح آییننامه شورای برنامهریزی و توسعه استان

اصلاح آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان :

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۰  بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و

نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی

ایران تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، موضوع تصویب نامه

شماره ۱۶۲۱۷۸ / ت۴۷۲۲۱ هـ مورخ ۱۴ / ۸ / ۱۳۹۰  به شرح زیر اصلاح می شود :

اصلاح آییننامه شورای برنامهریزی

۱ – متن زیر به عنوان بند (ط) به ماده (۵) اضافه می شود :

ط – کارگروه تخصصی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

۲ – متن زیر به عنوان ماده (۲۲) به آیین نامه یاد شده اضافه می شود :

ماده ۲۲
اعضای کارگروه تخصصی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به شرح زیر تعیین
می شوند :
الف – معاون برنامه ریزی استاندار (رییس) .
ب – مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ( دبیر) .
ج – رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی .
د – رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت .
هـ – رییس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی .
و – رییس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی .
ز – مدیرکل منابع طبیعی استان .
ح – نماینده وزیر نیرو در استان به انتخاب وزیر .
ط – مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان .
الف – معاون برنامه ریزی استاندار (رییس) .
ب – مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ( دبیر) .
ج – رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی .
د – رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت .
هـ – رییس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی .
و – رییس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی .
ز – مدیرکل منابع طبیعی استان .
ح – نماینده وزیر نیرو در استان به انتخاب وزیر .
ط – مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان .
الف – معاون برنامه ریزی استاندار (رییس) .
ب – مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ( دبیر) .
ج – رییس