اصلاحیه مصوبه ( اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در شهر تهران ) مصوب ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۳

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 20499 / 604 / 160

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران

بازگشت به نامه شماره 83125822 / 8310 به تاریخ 21 / 10 / 1383 جناب عالی در خصوص بررسی لایحه ( اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض…

توضیحات

اصلاحیه مصوبه عوارض تابلوها

اصلاحیه مصوبه ( اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در شهر تهران ) مصوب ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۳

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران

بازگشت به نامه شماره ۸۳۱۲۵۸۲۲ / ۸۳۱۰ به تاریخ ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۸۳

جناب عالی در خصوص بررسی لایحه ( اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در شهر تهران )

با قید دو فوریت ارائه و به شماره ۲۰۴۹۹ به تاریخ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۸۳ در دبیرخانه شورا ثبت شد.

در یک صد و بیست و سومین جلسه رسمی – علنی – فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقد گردید.

در جلسه مزبورحضور جناب عالی و دوازده نفر از اعضای محترم شورا در روز سه شنبه ۲۹ دی ماه سال ۱۳۸۳ منعقد شد.

اصلاحیه مصوبه عوارض تابلوها

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران
در جلسه مزبور حضور جناب عالی و دوازده نفر از اعضای محترم شورا در روز سه شنبه ۲۹ دی ماه سال ۱۳۸۳ منعقد شد.
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران
در جلسه مزبور حضور جناب عالی و دوازده نفر از اعضای محترم شورا در روز سه شنبه ۲۹ دی ماه سال ۱۳۸۳ منعقد شد.
جناب آقای دکتر  احمدی نژاد شهردار محترم تهران
در جلسه مزبور حضور جناب عالی و دوازده نفر از اعضای محترم شورا در روز سه شنبه ۲۹ دی ماه سال ۱۳۸۳ منعقد شد.
جناب آقای دکتر  احمدی نژاد شهردار محترم تهران
در جلسه مزبور حضور جناب عالی و دوازده نفر از اعضای محترم شورا در روز سه شنبه ۲۹ دی ماه سال ۱۳۸۳ منعقد شد.
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران
در جلسه مزبور حضور جناب عالی و دوازده نفر از اعضای محترم شورا در روز سه شنبه ۲۹ دی ماه سال ۱۳۸۳ منعقد شد.
در جلسه مزبور حضور جناب عالی و دوازده نفر از اعضای محترم شورا در روز سه شنبه ۲۹ دی ماه سال ۱۳۸۳ منعقد شد.
در جلسه مزبور حضور جناب عالی و دوازده نفر از اعضای محترم شورا  روز سه شنبه ۲۹ دی ماه سال ۱۳۸۳ منعقد شد.