اصلاحیه ( مرحله اول ) مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح سرباز روحانی در مناطق اهل سنت

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شورای محترم نگهبان

عطف به نامه های شماره ۲۸۷۸ / 21  / 80 مورخ 2 / 10 / 1380  و شماره 2890 / 21 / 80 مورخ 3 / 10 / 1380 و پیرو نامه شماره ۱۴۳۶ – ق مورخ 14 / 9 / 1380 ، طرح سرباز روحانی در مناطق اهل سنت « ویژه روحانیون اهل سنت » که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27 / 11 / 1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب رسیده است در اجرای اصل نود و چهارم…

توضیحات

اصلاحیه  مرحله اول مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح سرباز روحانی در مناطق اهل سنت

شورای محترم نگهبان

عطف به نامه های شماره ۲۸۷۸ / ۲۱  / ۸۰ مورخ ۲ / ۱۰ / ۱۳۸۰  و

شماره ۲۸۹۰ / ۲۱ / ۸۰ مورخ ۳ / ۱۰ / ۱۳۸۰ و پیرو نامه شماره ۱۴۳۶ – ق مورخ ۱۴ / ۹ / ۱۳۸۰ ،

طرح سرباز روحانی در مناطق اهل سنت « ویژه روحانیون اهل سنت » که در جلسه علنی روز یکشنبه

مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب رسیده است در اجرای اصل نود و

چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی و اظهار نظر آن شورای محترم به پیوست

ارسال می گردد.

مهدی کروبی – رئیس مجلس شورای اسلامی

اصلاحیه  مرحله اول مجلس

متن طرح : ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها ، نهادها ، ارگان ها
و مؤسسات عمومی غیر دولتی مجاز خواهند بود . از طریق ستاد کل نیروهای مسلح حسب نیاز مناطق کشور
از طلاب حوزه های علمیه اهل سنت مشمول خدمت وظیفه عمومی در مدت خدمت سربازی تحت عنوان سرباز
روحانی با رعایت اصل یک صد و چهل و هفتم (۱۴۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، استفاده نمایند .
مشروط بر آن که به توان و آمادگی رزمی نیروهای مسلح لطمه ای وارد نشود.
تبصره ۱ ارزش یابی علمی تحصیلات طلاب اهل سنت برای سطح دیپلم با معرفی حوزه علمیه مربوط یا
ادارات اوقاف و امور خیریه منطقه توسط وزارت آموزش و پرورش و برای سطوح بالاتر از دیپلم توسط
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت می گیرد .
تبصره ۲  در مناطق مختلف کشور حتى الامکان متناسب با ترکیب جمعیتی از نظر مذهب ، روحانیون
مشمول این طرح درخواست می گردند .
تبصره ۳ در مناطقی که ترکیب اصلی جمعیت آن ها اهل سنت می باشد ، ادارات کل اوقاف امور خیریه
مسئول درخواست ، نظارت و پی گیری طرح خواهند بود.
تبصره ۲  در مناطق مختلف کشور حتى الامکان متناسب با ترکیب جمعیتی از نظر مذهب ، روحانیون
مشمول این