اصلاحیه مجوز اخذ عوارض حق مشرفیت در شهر تهران مصوب ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۸۲

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 16903 / 160

جناب آقای امیرحسین پورسینا

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره 16606 / 160 به تاریخ  8 / 11 / 1382 خواهشمند است دستور فرمائید مصوبه اصلاحیه مجوز اخذ عوارض مشرفیت در شهر تهران ابلاغی به شماره  16902 / 463 / 160 به تاریخ 14 / 11 / 1382 (تصویر پیوست ) در آن روزنامه به عنوان اعلام عمومی درج گردد .

رئیس شورای اسلامی شهر تهران – مهدی چمران

توضیحات

اصلاحیه مجوزاخذعوارض حق مشرفیت

اصلاحیه مجوزاخذعوارض حق مشرفیت در شهر تهران مصوب ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۸۲

شماره ۱۶۹۰۳ / ۱۶۰

جناب آقای امیرحسین پورسینا

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

اصلاحیه مجوزاخذعوارض حق مشرفیت

پیرو نامه شماره ۱۶۶۰۶ / ۱۶۰ به تاریخ  ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۲ خواهشمند است دستور فرمائید

مصوبه اصلاحیه مجوز اخذ عوارض مشرفیت در شهر تهران ابلاغی به شماره  ۱۶۹۰۲ / ۴۶۳ / ۱۶۰ به تاریخ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۸۲ (تصویر پیوست ) در آن روزنامه به عنوان اعلام عمومی درج گردد .

رئیس شورای اسلامی شهر تهران – مهدی چمران

شماره ۱۶۹۰۲ / ۴۶۳ / ۱۶۰ – ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۸۲

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

شهردار محترم تهران

بازگشت به نامه شماره ۸۲۸۱۲۳۸ / ۸۲۱۰ به تاریخ ۱ / ۱۱ / ۱۳۸۲ جناب عالی

در خصوص بررسی لایحه اصلاحیه عوارض حق مشرفیت در شهر تهران که با قید یک فوریت ارائه و به شماره ۱۶۱۶۱ به تاریخ ۲ / ۱۱ / ۱۳۸۲ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت شد
در چهل و سومین جلسه رسمی – علنى – شورای اسلامی شهر تهران که به صورت فوق العاده در تاریخ یکشنبه ۵ / ۱۱ / ۱۳۸۲ منعقد شد
اعلام وصول شده و بررسی یک فوریت آن در ردیف دهم دستور چهل و چهارمین جلسه رسمی – علنی – عادی شورا به شماره ۱۶۳۳۸ / ۱۶۰ به تاریخ ۶ / ۱۱ / ۱۳۸۲ قرار گرفته
در جلسه مزبور که با حضور سیزده نفر از اعضاء شورا به صورت رسمی در روز سه شنبه ۷ / ۱۱ / ۱۳۸۲ برگزار شد
مطرح و پس از ارائه توضیحات نماینده محترم شهرداری تهران و مذاکرات انجام شده
اتفاق آرای موافق ( سیزده رأی ) اعضای شورا حاضر در این جلسه ( سیزده نفر ) را احراز نمود .
در جلسه مزبور که با حضور سیزده نفر از اعضاء شورا به صورت رسمی در روز سه شنبه ۷ / ۱۱ / ۱۳۸۲ برگزار شد
مطرح و ارائه توضیحات نماینده محترم شهرداری تهران و مذاکرات انجام شده
اتفاق آرای موافق ( سیزده رأی ) اعضای شورا حاضر در این جلسه ( سیزده نفر ) را احراز نمود .
در جلسه مزبور که با حضور سیزده نفر از اعضاء شورا به صورت رسمی در روز سه شنبه ۷ / ۱۱ / ۱۳۸۲ برگزار شد
اتفاق آرای موافق ( سیزده رأی ) اعضای شورا حاضر در این جلسه ( سیزده نفر ) را احراز نمود .