اصلاحیه عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی مصوب ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۲

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 16595 / 441 / 160

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران

بازگشت به نامه شماره 8277315 / 8210  به تاریخ 24 / 10 / 1382 جناب عالی در خصوص بررسی لایحه تعرفه عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی با قید یک فوریت که به شماره ۱۵۷۷۷ به تاریخ 27 / 10 / 1382 در دبیرخانه…

توضیحات

اصلاحیه عوارض پیش آمدگی

اصلاحیه عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی مصوب ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۲

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران

بازگشت به نامه شماره ۸۲۷۷۳۱۵ / ۸۲۱۰  به تاریخ ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۸۲ جناب عالی

پس از مذاکرات به عمل آمده با اتفاق آرای موافق ( چهارده  رأی ) اعضای شورا حاضر در این جلسه ( چهارده نفر) به تصویب رسیده است .

اصلاحیه عوارض پیش آمدگی

اعلام وصول شده و بررسی یک فوریت آن در ردیف بیستم دستور چهل و دومین جلسه – علنی – فوق العاده شورا به شماره ۱۵۹۴۱ / ۱۶۰ به تاریخ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۸۲ قرار گرفته
و در جلسه مزبور مطرح گردید
پس از مذاکرات به عمل آمده با اتفاق آرای موافق ( چهارده  رأی ) اعضای شورا حاضر در این جلسه ( چهارده نفر) به تصویب رسیده است .
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران
پس از مذاکرات به عمل آمده با اتفاق آرای موافق ( چهارده  رأی ) اعضای شورا حاضر در این جلسه ( چهارده نفر) به تصویب رسیده است .
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران
بازگشت به نامه شماره ۸۲۷۷۳۱۵ / ۸۲۱۰  به تاریخ ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۸۲ جناب عالی
در خصوص بررسی لایحه تعرفه عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی با قید یک فوریت   دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت شد
در چهل و دومین جلسه رسمی – علنی – شورای اسلامی شهر تهران که به صورت فوق العاده در روز سه شنبه سی ام دی ماه سال ۱۳۸۲ منعقد شد
پس از مذاکرات به عمل آمده با اتفاق آرای موافق ( چهارده  رأی ) اعضای شورا حاضر در این جلسه ( چهارده نفر) به تصویب رسیده است .
پس از مذاکرات به عمل آمده با اتفاق آرای موافق ( چهارده  رأی ) اعضای شورا حاضر در این جلسه ( چهارده نفر) به تصویب رسیده است .
در این جلسه ( چهارده نفر) به تصویب رسیده است .
در چهل و دومین جلسه رسمی – علنی – شورای اسلامی شهر تهران که به صورت فوق العاده در روز سه شنبه سی ام دی ماه سال ۱۳۸۲ منعقد شد