اصلاحیه عوارض پذیره در شهر تهران مصوب ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۲

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 16613 / 450 / 160

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران

بازگشت به نامه شماره 8277384 / 8210 به تاریخ 24 / 10 / 1382 جناب عالی در خصوص بررسی لایحه اصلاحیه عوارض پذیره در شهر تهران با قید یک فوریت که به شماره ۱۵۷۸۰ به تاریخ 27 / 10 / 1382 در دبیرخانه شورای اسلامی…

توضیحات

اصلاحیه عوارض پذیره تهران

اصلاحیه عوارض پذیره در شهر تهران مصوب ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۲

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران

بازگشت به نامه شماره ۸۲۷۷۳۸۴ / ۸۲۱۰ به تاریخ ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۸۲

جناب عالی در خصوص بررسی لایحه اصلاحیه عوارض پذیره در شهر تهران

با قید یک فوریت که به شماره ۱۵۷۸۰ به تاریخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۸۲ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت شد.

در چهل و دومین جلسه رسمی – علنی – شورای اسلامی شهر تهران که به صورت فوق العاده انجام شد .

در روز سه شنبه سی ام دی ماه سال ۱۳۸۲ منعقد شد.

اصلاحیه عوارض پذیره تهران

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران

بازگشت به نامه شماره ۸۲۷۷۳۸۴ / ۸۲۱۰ به تاریخ ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۸۲

با قید یک فوریت که به شماره ۱۵۷۸۰ به تاریخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۸۲ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت شد.

 در چهل و دومین جلسه رسمی – علنی – شورای اسلامی شهر تهران که به صورت فوق العاده انجام شد .
در روز سه شنبه سی ام دی ماه سال ۱۳۸۲ منعقد شد.
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران
بازگشت به نامه شماره ۸۲۷۷۳۸۴ / ۸۲۱۰ به تاریخ ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۸۲
با قید یک فوریت که به شماره ۱۵۷۸۰ به تاریخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۸۲ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت شد.
 در چهل و دومین جلسه رسمی – علنی – شورای اسلامی شهر تهران که به صورت فوق العاده انجام شد .
در روز سه شنبه سی ام دی ماه سال ۱۳۸۲ منعقد شد.
با قید یک فوریت که به شماره ۱۵۷۸۰ به تاریخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۸۲ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت شد.
 در چهل و دومین جلسه رسمی – علنی – شورای اسلامی شهر تهران که به صورت فوق العاده انجام شد .
در روز سه شنبه سی ام دی ماه سال ۱۳۸۲ منعقد شد.
با قید یک فوریت که به شماره ۱۵۷۸۰ به تاریخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۸۲ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت شد.
 در چهل و دومین جلسه رسمی – علنی – شورای اسلامی شهر تهران که به صورت فوق العاده انجام شد .