اصلاحیه اخذ عوارض از اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری در شهر تهران مصوب ۸ / ۱ ۱ / ۱۳۸۲

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 16606 / 160

جناب آقای امیر حسین پورسینا

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای تبصره یکم (۱) ذیل ماده پنجم (۵) قانون اصلاح موادی از « قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی » جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات…

توضیحات

اصلاحیه عوارض اماکن تفریحی

اصلاحیه اخذ عوارض از اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری در شهر تهران مصوب ۸ / ۱ ۱ / ۱۳۸۲

جناب آقای امیر حسین پورسینا

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای تبصره یکم (۱) ذیل ماده پنجم (۵) قانون اصلاح موادی از « قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی » جمهوری اسلامی ایران.

چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی.

مصوب ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۸۱ به تأیید شورای نگهبان قانون جمهوری اسلامی ایران رسیده است.

ابلاغ شده است و اشعار می دارد :

« وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی ، می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد. »

به پیوست فهرست مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به همراه متن مصوبات مزبور را ارسال می نماید .

خواهشمند است با توجه به متن قانون که حداکثر زمان اعلام عمومی را تا ۱۵ بهمن ماه تعیین نموده است .
آن روزنامه مرجع رسمی جهت اعلام عمومی مصوبات فوق الذکر می باشد.
با عنایت به اهمیت و حساسیت اعلام عمومی این مصوبات و رعایت مفاد قانون صدر الذکر دستور فرمائید.
تا قبل از تاریخ ۱۵ بهمن ماه سال جاری مصوبات مزبور در آن روزنامه به عنوان اعلام عمومی چاپ و منتشر گردد.
اصلاحیه عوارض اماکن تفریحی
به پیوست فهرست مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به همراه متن مصوبات مزبور را ارسال می نماید .
خواهشمند است با توجه به متن قانون که حداکثر زمان اعلام عمومی را تا ۱۵ بهمن ماه تعیین نموده است .
با عنایت به اهمیت و حساسیت اعلام عمومی این مصوبات و رعایت مفاد قانون صدر الذکر دستور فرمائید.
تا قبل از تاریخ ۱۵ بهمن ماه سال جاری مصوبات مزبور در آن روزنامه  اعلام عمومی چاپ و منتشر گردد.