ادغام بنیاد نیکوکاری در سازمان اوقاف ( مورخ ۲۰ / ۲ / ۱۳۵۸ )

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۲۲۰۹۴         تاریخ  20 / 2 / 1358

وزیر ارشاد ملی و سرپرست سازمان اوقاف

به موجب این ابلاغ کلیه ی اموال منقول و غیر منقول و کارکنان جنبش ملی نیکوکاری از سازمان ملی خدمات اجتماعی منتزع ، و در سازمان…

توضیحات

ادغام بنیاد نیکوکاری در اوقاف ادغام بنیاد نیکوکاری در سازمان اوقاف

( مورخ ۲۰ / ۲ / ۱۳۵۸ )

ادغام بنیاد نیکوکاری در سازمان اوقاف

وزیر ارشاد ملی و سرپرست سازمان اوقاف

به موجب این ابلاغ کلیه ی اموال منقول و غیر منقول و کارکنان جنبش ملی نیکوکاری از سازمان

وزیر ارشاد ملی و سرپرست سازمان اوقاف

به موجب این ابلاغ کلیه ی اموال منقول و غیر منقول و کارکنان جنبش ملی نیکوکاری از سازمان

وزیر ارشاد ملی و سرپرست سازمان اوقاف

ادغام بنیاد نیکوکاری در اوقاف

به موجب این ابلاغ کلیه ی اموال منقول و غیر منقول و کارکنان جنبش ملی نیکوکاری از سازمان

وزیر ارشاد ملی و سرپرست سازمان اوقاف

به موجب این ابلاغ کلیه ی اموال منقول و غیر منقول و کارکنان جنبش ملی نیکوکاری از سازمان

وزیر ارشاد ملی و سرپرست سازمان اوقاف

به موجب این ابلاغ کلیه ی اموال منقول و غیر منقول و کارکنان جنبش ملی نیکوکاری از سازمان

وزیر ارشاد ملی و سرپرست سازمان اوقاف

به موجب این ابلاغ کلیه ی اموال منقول و غیر منقول و کارکنان جنبش ملی نیکوکاری از سازمان
وزیر ارشاد ملی و سرپرست سازمان اوقاف
به موجب این ابلاغ کلیه ی اموال منقول و غیر منقول و کارکنان جنبش ملی نیکوکاری از سازمان
وزیر ارشاد ملی و سرپرست سازمان اوقاف
به موجب این ابلاغ کلیه ی اموال منقول و غیر منقول و کارکنان جنبش ملی نیکوکاری از سازمان
وزیر ارشاد ملی و سرپرست سازمان اوقاف
به موجب این ابلاغ کلیه ی اموال منقول و غیر منقول و کارکنان جنبش ملی نیکوکاری از سازمان
وزیر ارشاد ملی و سرپرست سازمان اوقاف
به موجب این ابلاغ کلیه ی اموال منقول و غیر منقول و کارکنان جنبش ملی نیکوکاری از سازمان
وزیر ارشاد ملی و سرپرست سازمان اوقاف
به موجب این ابلاغ کلیه ی اموال منقول و غیر منقول و کارکنان جنبش ملی نیکوکاری از سازمان
وزیر ارشاد