ابطال نظریه و نامه شماره ۲۳۵ / ۲۰۰ / ۲ مورخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۸۰ معاون حقوقی و امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ: 17 / 1 / 1382   شماره داد نامه: 9    کلاسه پرونده: 81 / 230

 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی : دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه و نامه شماره 235 / 200 / 2 مورخ 26 / 8 / 1380 معاون حقوقی و امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور….

توضیحات

ابطال نظریه ونامه شماره ۲۳۵

ابطال نظریه ونامه شماره ۲۳۵ / ۲۰۰ / ۲ مورخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۸۰ معاون حقوقی و امور مجلس

و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

تاریخ: ۱۷ / ۱ / ۱۳۸۲   شماره داد نامه: ۹    کلاسه پرونده: ۸۱ / ۲۳۰

ابطال نظریه ونامه شماره ۲۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی : دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه و نامه شماره ۲۳۵ / ۲۰۰ / ۲ مورخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۸۰ معاون

حقوقی و امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور.

ابطال نظریه ونامه شماره ۲۳۵

 مقدمه :

شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، بنا به تجویز ماده ۱۲ قانون تشکیلات و اختیارات

سازمان اوقاف و امور خیریه این سازمان می تواند ،  وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق التولیه

و حق النظاره دریافت می دارد . بر اساس بودجه ای که هر سال تنظیم و به تصویب هیأت دولت می رساند ،

 راساً در امور مقرره هزینه نماید . برخی از ادارات کل استان ها و ادارات تابعه با کسب موافقت سازمان از
محل عوائد سابق التوصیف اقدام به احداث یا خرید ساختمان های اداری متناسب با نیازهای خود نموده و بعضاً
در قسمتی از ساختمان های احداثی یا خریداری شده اقدام به اسکان موقت بعضی از مسئولین اداره تا فراهم شدن
امکان تهیه مسکن می نمایند .
علی رغم ، این که اعتبار احداث یا خرید این گونه ساختمان ها از محل بودجه عمومی و عمرانی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، بنا به تجویز ماده ۱۲ قانون تشکیلات و اختیارات
سازمان اوقاف و امور خیریه این سازمان می تواند ،  وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق التولیه
و حق النظاره دریافت می دارد . بر اساس بودجه ای که هر سال تنظیم و به تصویب هیأت دولت می رساند ،
 راساً در امور مقرره هزینه نماید . برخی از ادارات کل استان ها و ادارات تابعه با کسب موافقت سازمان از
محل عوائد سابق التوصیف اقدام به