ابطال قسمت هایی از بخش نامه شماره ٨۵٣٣ / ۲۲۵ / ۱۴ / ۲۱۰ مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۸۰ سازمان اوقاف و امور خیریه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ 12 / 5 / 1382     شماره داد نامه: ۱۹۲    کلاسه پرونده: 80 / 452

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی : رئیس کل دیوان عدالت اداری ، دری نجف آبادی و غیره.

موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت هایی از بخش نامه شماره 8533 / 225 / 14 / 210 مورخ 10 / 10 / 1380  سازمان اوقاف و امور خیریه

توضیحات

ابطال قسمتهایی بخشنامه شماره ٨۵٣٣

ابطال قسمتهایی بخشنامه شماره ٨۵٣٣ / ۲۲۵ / ۱۴ / ۲۱۰ مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۸۰  سازمان اوقاف

و امور خیریه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی : رئیس کل دیوان عدالت اداری ، دری نجف آبادی و غیره.

موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت هایی از بخش نامه شماره ۸۵۳۳ / ۲۲۵ / ۱۴ / ۲۱۰

مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۸۰  سازمان اوقاف و امور خیریه

 مقدمه : شکات در شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند ، بخش نامه

شماره ۸۵۳۳ / ۲۲۵ / ۱۴ / ۲۱۰ مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۸۰  سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت به تمام

موقوفات و محبوسات به خصوص موقوفات و محبوساتی که متولیان منصوص یا مستنبط دارند مخالف

نصوص قوانین و شرع است . تقریر مطلب نیازمند مقدمه ای است که در دو بخش بیان می شود .

ابطال قسمتهایی بخشنامه شماره ٨۵٣٣

بخش اول

توضیح دو اصطلاح به کار رفته در بخش نامه :

– متصرفی : موقوفه و محبوسه ای که طبق بند اول یا بند هفتم ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات
سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۲ / ۱۰ / ۱۳۶۳ فاقد متولی یا مجهول التولیه است و سازمان اوقاف
آن را متصرف شده و رأساً اداره می نماید.
– غیر متصرفی: موقوفه و محبوسه ای که خارج از شمول ماده مذکور بوده و تصرف و تحت مدیریت
متولی اعم از منصوص و مستنبط باشد و چنین رقباتی از حیث مدیریت از مصادیق بارز امر مؤکد حضرت
صاحب الامر عجل الله فرجه الشریف صاد
در جواب مسائل ابی الحسن محمد بن جعفر الاسدی است که آن حضرت فرموده اند : « فان ذلک جائز لمن
جعله صاحب اضیعه قیماً علیها انما لا یجوز ذلک لغیره » و هم چنین مشمول مسئله ۸۳ کتاب الوقف تحریر
الوسیله حضرت امام خمینی قدس سره می باشد  که به صراحت می فرماید :  « و لیس لاحد مزاحمته فیه
حتى الموقوف علیهم » که فی الجمله و بالجمله دخالت غیر متولی در اداره امور موقوفات و محبوسات را
ممنوع و حرام مؤکد دانسته اند . علی رغم ،
حتى الموقوف علیهم » که فی الجمله و بالجمله