ابطال بخش نامه شماره ۲۴۰ / ۱۴ / ۲۲۵ / ۸۵۳۳ مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۸۰ سازمان اوقاف و امور خیریه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 13 / 12 / 84              شماره داد نامه : 777          کلاسه پرونده : 84 / 248

 

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای فرهمند ………….

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخش نامه شماره 8533 / 225 / 14 / 240 مورخ 10 / 10 / 80   سازمان اوقاف و امور خیریه …

توضیحات

ابطال بخش نامه شماره ۲۴۰ / ۱۴ / ۲۲۵ / ۸۵۳۳ مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۸۰ سازمان اوقاف و امور خیریه

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای فرهمند ………….

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخش نامه شماره ۸۵۳۳ / ۲۲۵ / ۱۴ / ۲۴۰ مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۸۰

سازمان اوقاف و امور خیریه

ابطال بخش نامه شماره ۲۴۰

مقدمه :

پس از ثبت دادخواست به شماره ۱۸۷۸۸ مورخ ۱۰ / ۴ / ۱۳۸۲ و ارجاع پرونده به هیأت عمومی

و ثبت آن به کلاسه فوق الذکر و پس از انجام تشریفات مقدماتی ، پرونده تحت نظر است که با توجه به

ابطال بخش نامه شماره ۲۴۰

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به استناد تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آئین دادرسی دیوان به شرح

بین الهلالین « در صورتی که در دادخواست های موضوع ماده ۲۵ قانون به دلیل الغاء یا اصلاح مصوبه مورد

شکایت از سوی مقام یا مرجع صادر کننده یا صدور رأی قبلی از سوی هیأت عمومی در مورد آن یا استرداد
دادخواست و امثال آن موضوع رسیدگی منتفی باشد ، مدیر دفتر موضوع را به رئیس یا معاون دیوان منعکس
می کند و با احراز موارد فوق از سوی رئیس یا معاون دیوان قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.» به شرح
آتی مبادرت به صدور قرار می نماید .
پس از ثبت دادخواست به شماره ۱۸۷۸۸ مورخ ۱۰ / ۴ / ۱۳۸۲ و ارجاع پرونده به هیأت عمومی
و ثبت آن به کلاسه فوق الذکر و پس از انجام تشریفات مقدماتی ، پرونده تحت نظر است که با توجه به
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به استناد تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آئین دادرسی دیوان به شرح
بین الهلالین « در صورتی که در دادخواست های موضوع ماده ۲۵ قانون به دلیل الغاء یا اصلاح مصوبه مورد
شکایت از سوی مقام یا مرجع صادر کننده یا صدور رأی قبلی از سوی هیأت عمومی در مورد آن یا استرداد
دادخواست و امثال آن موضوع رسیدگی منتفی باشد ، مدیر دفتر موضوع را به رئیس یا معاون دیوان منعکس