ابطال بخش نامه شماره ۲۰۶۰ مورخ ۷ / ۳ / ۷۳ سازمان اوقاف و امور خیریه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ 20 / 9 / 84  شماره داد نامه: ۴۶۷ کلاسه پرونده: 82 / 396

 

مرجع رسیدگی:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای اکبر نایب زاده

 

موضوع شکایت و خواسته :

ابطال بخش نامه شماره ۲۰۶۰ مورخ 7 / 3 / 73 سازمان اوقاف و امور خیریه

توضیحات

ابطال بخش نامه شماره ۲۰۶۰ مورخ ۷ / ۳ / ۷۳ سازمان اوقاف و امور خیریه

ابطال بخش نامه شماره ۲۰۶۰

مرجع رسیدگی:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای اکبر

موضوع شکایت و خواسته :

ابطال بخش نامه شماره ۲۰۶۰ مورخ ۷ / ۳ / ۷۳ سازمان اوقاف و امور خیریه

  مقدمه :

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، سازمان اوقاف و امور خیریه بخش نامه ای

به شماره ۲۰۶۰ مورخ ۷ / ۳ / ۱۳۷۳ به ادارات کل تابعه ارسال و دستور داده است که مانند شهرداری

ها اگر کسی اضافه بنا داشت پذیره (جریمه) بگیرند ، متأسفانه این بخش نامه عطف به ماسبق نیز کرده است

لذا ادارات اوقاف برای تفکیک طبقات یک ساختمان که پیش از بخش نامه مزبور ساخته شده است به اندازه
شهرداری مطالبه جریمه ( به عنوان پذیره ) می نمایند . از نظر این که این بخش نامه علاوه بر مخالفت با
احکام شرع با اصول ۲۲ و ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۴ از قانون مدنی نیز مخالف است ، لذا با اجازه
اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای رسیدگی و ابطال این بخش نامه را دارم . سرپرست
سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹۵۸ / ۲۳۰ / ۲ / ۱
مورخ ۷ / ۷ / ۱۳۸۲ اعلام داشته اند . در مواردی که مستأجر زمین موقوفه را جهت احداث واحد
معینی اجاره نموده با خرید مساحت زیربنای مازاد بر تراکم از شهرداری مجوز احداث بناهای به مراتب
بیش از واحدهای پیش بینی شده در سند اجاره را اخذ می نماید ،  و به این ترتیب با واگذاری این واحدها
منافع سرشاری به دست می آورند .
 در بند ۲ بخش نامه مورد بحث اعلام گردیده به جهت حفظ حقوق وقف و امکان انجام نیات خیر
واقفین ارزش زمین پس از اخذ مجوز یاد شده تعیین و
معینی اجاره نموده با خرید مساحت زیربنای مازاد بر تراکم از شهرداری مجوز احداث بناهای به مراتب
بیش از واحدهای پیش بینی شده در سند