آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۳۰ / ۹ / ۱۳۶۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی ۴/ ۸/ ۱۳۸۲ )

۹۹۹,۰۰۰ ریال

 

ماده ۱ –

شعب تحقيق شامل دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و هر شعبه مرکب از یک رئيس و دو محقق می باشد .

در هر حوزه تحقیق رئیس شعبه حقوقی ریاست هیأت تحقیق آن حوزه را به عهده خواهد داشت جز در تهران که ترکیب و اداره هیأت های تحقیق به ترتیب مقرر در تشکیلات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه خواهد بود.

 

تبصره-

شرکت هر یک از محققین هر شعبه در رسیدگی با تصمیم رئیس شعبه است. ….

توضیحات

آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۳۰ / ۹ / ۱۳۶۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی ۴/ ۸/ ۱۳۸۲ )

به همراه

  • آرای وحدت رویه
  • آرای دیوان عالی کشور
  • آرای دادگاه های تجدید نظر
  • نظریات مشورتی
  • نظریات شورای نگهبان