آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۳۰ / ۹ / ۱۳۶۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی ۴/ ۸/ ۱۳۸۲ )

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده ۱ –

شعب تحقيق شامل دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و هر شعبه مرکب از یک رئيس و دو محقق می باشد .

در هر حوزه تحقیق رئیس شعبه حقوقی ریاست هیأت تحقیق آن حوزه را به عهده خواهد داشت

جز در تهران که ترکیب و اداره هیأت های تحقیق به ترتیب مقرر در تشکیلات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه خواهد بود.

 تبصره-

شرکت هر یک از محققین هر شعبه در رسیدگی با تصمیم رئیس شعبه است. ….

توضیحات

آیین نامه کیفیت تحقیق سازمان اوقاف

آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۳۰ / ۹ / ۱۳۶۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی ۴/ ۸/ ۱۳۸۲ )

به همراه

 • آرای وحدت رویه
 • آرای دیوان عالی کشور
 • آرای دادگاه های تجدید نظر
 • نظریات مشورتی
 • نظریات شورای نگهبانآیین نامه کیفیت تحقیق سازمان اوقاف ماده ۱ – شعب تحقیق شامل دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو محقق می باشد .

  در هر حوزه تحقیق رئیس شعبه حقوقی ریاست هیأت تحقیق آن حوزه را به عهده خواهد داشت جز در تهران که ترکیب و اداره هیأت های تحقیق به ترتیب مقرر در تشکیلات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه خواهد بود.

  تبصره- شرکت هر یک از محققین هر شعبه در رسیدگی با تصمیم رئیس شعبه است.

  ماده ۲ شعبه صالحه برای رسیدگی به درآمد و هزینه موقوفات و مؤسسات خیریه مشمول قانون تشکیلات و اختیارت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آئین نامه اجرائی آن شعبه محل مصرف عواید موقوفه و محل ثبت مؤسسه است .
  و چنان چه  محل مصرف عواید یا منطقه فعالیت و عملیات مؤسسه در حوزه های مختلف باشد ، تعیین شعبه رسیدگی کننده با سرپرست سازمان خواهد بود . بدیهی است ، در صورت لزوم شعبه مربوطه می تواند ، به سایر شعب حسابرسی  نیابت دهد و شعب حقوقی به امور مربوط به حوزه هر یک از آن ها رسیدگی خواهد نمود.
  ماده ۳ رؤسای شعب حقوقی از بین مستخدمین لیسانسیه حقوق یا الهیات که سابقه خدمات اوقافی یا قضائی آن ها کمتر از پنج سال نباشد ، انتخاب می شوند ،
  مشروط بر این که سابقه محکومیت  اداری یا انتظامی از درجه انفصال موقت به بالا نداشته باشند. محققین شعب حقوقی نیز باید واجد شرایط مذکور باشند ،
  مگر شرط مدت خدمات اوقافی یا قضائی که حداقل سه سال سابقه خدمات