آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۳۰ – ۹ – ۱۳۶۵ به همراه:آرای دیوان عالی کشور،نظریات مشورتی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 30/ 9/ 1365

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30 / 9/ 1365 بنا به پیشنهاد شماره ۱۱,۲۰۳۸,۸,۵۹۰ مورخ 19/ 4/ 1365 وزارت ارشاد اسلامی به استناد ماده ۱۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه 2/ 10/ 1363 مجلس شورای اسلامی آیین نامه ( کیفیت تحقیق و رسیدگی)  در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را به شرح زیر تصویب نمودند :

ماده ۱-

شعب تحقیق شامل دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و هر شعبه مرکب از رییس دو محقق می باشد. …

توضیحات

آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
مصوب ۳۰ / ۹ / ۱۳۶۵
آرای دیوان عالی کشور
نظریات مشورتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰ / ۹/ ۱۳۶۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱,۲۰۳۸,۸,۵۹۰ مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۶۵ وزارت ارشاد اسلامی به استناد ماده ۱۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ۲/ ۱۰/ ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی آیین نامه ( کیفیت تحقیق و رسیدگی)  در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را به شرح زیر تصویب نمودند :

ماده ۱-
شعب تحقیق شامل دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و هر شعبه مرکب از یک رییس و دو محقق می باشد.
در هر حوزه تحقیق رئیس شعبه حقوقی ریاست هیأت تحقیق آن حوزه را به عهده خواهد داشت جز در تهران که ترکیب و اداره هیأت های تحقیق به ترتیب مقرر در تشکیلات سازمان
حج و اوقاف و امور خیریه خواهد بود.
تبصره –
شرکت هر یک از محققین هر شعبه در رسیدگی با تصمیم رئیس شعبه است.

ماده ۲ –
شعبه صالحه برای رسیدگی به درآمد و هزینه موقوفات و مؤسسات خیریه مشمول قانون تشکیلات و اختیارت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آیین نامه اجرایی آن شعبه محل مصرف عواید موقوفه و محل ثبت مؤسسه است ، چنان چه محل مصرف عواید یا منطقه فعالیت و عملیات مؤسسه در حوزه های مختلف باشد ، تعیین شعبه رسیدگی کننده با سرپرست سازمان خواهد بود . بدیهی است در صورت لزوم شعبه مربوطه می تواند به سایر شعب حسابرسی نیابت دهد و شعب حقوقی به امور مربوط به حوزه هر یک از آن ها فعالیت و رسیدگی خواهد نمود.

ماده ۳-
رؤسای شعب حقوقی از بین مستخدمین لیسانسیه حقوق یا الهیات که سابقه خدمات اوقافی یا قضایی آن ها کمتر از پنج سال نباشد ، انتخاب می شوند ، مشروط بر این که سابقه محکومیت اداری یا انتظامی از درجه انفصال موقت به بالا نداشته باشند. محققین شعب حقوقی نیز باید واجد شرایط مذکور باشند مگر شرط مدت خدمات اوقافی یا قضایی که حداقل سه سال سابقه خدمات کافی خواهد بود.

فرمت فایل : PDF و Word

تعداد صفحات: ۲۲