آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۲۵۸۹۱۳ / ت۴۵۱۳۲ ک                      16 / 11 / 1389

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 27 / 9 / 1389 بنا به پیشنهاد شماره۱۴۶۷۸ / 1 مورخ 19 / 5 / 1389 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – و با رعایت تصویب نامه شماره

توضیحات

آییننامه چگونگی هزینه هدایای مستقل

آییننامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره

و اداره امور اماکن مذهبی

شماره ۲۵۸۹۱۳ / ت۴۵۱۳۲ ک                      ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۸۹

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۲۷ / ۹ / ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد

شماره۱۴۶۷۸ / ۱ مورخ ۱۹ / ۵ / ۱۳۸۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد

ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – و با

رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ ت ۳۷۳ھ مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۸۶ آیین نامه چگونگی

هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور

اماکن مذهبی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آییننامه چگونگی هزینه هدایای مستقل

آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی :
ماده ۱ سازمان اوقاف و امور خیریه که در این تصویب نامه به اختصار سازمان نامیده می شود ،
مجاز است به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران » است، مبلغ
یک صد و هفتاد و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و سه میلیون (۱۷۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال وجوهی
را که از محل هدایای مستقل ، حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی دریافت می نماید، به
شرح زیر در سال ۱۳۸۹ راساً هزینه نماید :
الف – درآمد
۱- مانده مصرف نشده وصولی ( حق التولیه ، حق النظاره حق التصدی ) در ابتدای سال ۱۳۸۹
سیزده میلیارد و هفتصد و شصت و سه میلیون ( ۱۳,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال
۲ – پیش بینی وصول حق التولیه در سال ۱۳۸۹، مبلغ هشتاد میلیارد ( ۰۰۰ / ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰) ریال
۳- پیش بینی وصول حق النظاره در سال ۱۳۸۹ ، مبلغ پانزده میلیارد (۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
۴ – پیش بینی وصول وجوه حاصل از بابت اداره امور اماکن مذهبی در سال ۱۳۸۹ از نذورات
را که از محل هدایای مستقل ، حق التولیه و حق النظاره و