آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۲

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۱۸۵۷۷۱ / ت ۴۹۷۳۸ هـ             17 / 12 / 1392

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه 7 / 12 / 1392 به پیشنهاد شماره ۹۶۳۸۳ / 1 مورخ 17 / 7 / 1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خيريه – مصوب ۱۳۶۳ – ، آئین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۲ را به شرح زیر تصویب کرد: …

توضیحات

آییننامه چگونگی هزینه حق التولیه

آییننامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین

یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۲

هیأت وزیران در جلسه ۷ / ۱۲ / ۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۹۶۳۸۳ / ۱ مورخ ۱۷ / ۷ / ۱۳۹۲ وزارت فرهنگ

و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور

خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – ، آئین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و
جدول میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۲ را به شرح زیر تصویب کرد:
 آئین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و جدول میزان
حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۲ :
ماده ۱- سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آئین نامه به اختصار « سازمان »
نامیده می شود ، مجاز است وجوهی را که از محل حق التولیه و حق النظاره دریافت می نماید ،
 به شرح زیر در سال ۱۳۹۲ رأساً هزینه نماید :
آییننامه چگونگی هزینه حق التولیه
الف – درآمد
۱- مانده اعتبار مصرف نشده وصولی ( حق التولیه و حق النظاره ) در ابتدای سال مالی ۱۳۹۲، مبلغ
نهصد و سی و شش میلیون ( ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال .
۲ – پیش بینی وصول حق التولیه از موقوفات متصرفی در سال ۱۳۹۲ ، مبلغ دویست
و پنجاه و هشت میلیارد (۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال .

۳ – پیش بینی  حق التولیه یا اجرت المثل سال ۱۳۹۲ ، سازمان اوقاف و امور خیریه در تولیت

اماکن مذهبی مبلغ یک صد و چهل و پنج میلیارد (۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال .

ماده ۱- سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آئین نامه به اختصار « سازمان » نامیده می شود ، مجاز

است وجوهی را که از محل حق التولیه و حق النظاره دریافت می نماید ،  به شرح زیر در سال ۱۳۹۲ رأساً هزینه نماید :

الف – درآمد

ماده ۱- سازمان اوقاف