آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۹۷۶۳۱/ ت ۴۸۴۸۳ هـ                   29 / 4 / 1392

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 26 / 3 / 1392 بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۹۷۵۱ / 1 مورخ 6 / 9 / 1391 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه – مصوب ۱۳۶۳ – ، آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ را به شرح زیر تصویب نمود: …

توضیحات

آییننامه هزینه وجوه حقالتولیه

آییننامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۹۷۵۱ / ۱ مورخ ۶ / ۹ / ۱۳۹۱

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف

و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – ، آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره

در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ را به شرح زیر تصویب نمود:

 آییننامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ :

ماده ۱  سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آیین نامه به اختصار « سازمان » نامیده
می شود ، مجاز وجوهی را که از محل حق التولیه و حق النظاره دریافت می نماید ،  به شرح زیر
در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رأساً هزینه نماید:
آییننامه هزینه وجوه حقالتولیه
الف – درآمد (۱۳۹۰)
۱- مانده اعتبار مصرف نشده وصولی ( حق التولیه و حق النظاره ) در ابتدای
سال مالی ۱۳۹۰، مبلغ چهارده میلیارد و چهارصد و سی و هفت میلیون ( ۱۴,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰) ریال.
۲- وصول حق التولیه در سال ۱۳۹۰، مبلغ هفتاد و هشت میلیارد و پانصد و شصت و سه میلیون
( ۷۸,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال.
۳ – وصول حق النظاره در سال ۱۳۹۰، مبلغ بیست میلیارد ( ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰ ) ریال.
جمع درآمد : مبلغ یک صد و سیزده میلیارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۱۳ ) ریال .

ب – هزینه (۱۳۹۰)

۱ – تبلیغ و نشر معارف اسلامی مبلغ شصت و سه میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۳ ) ریال .

۲- حفظ عین و منافع ، شناسایی و احیا و حفظ و اداره امور موقوفات و رقبات کشور، مبلغ بیست و سه میلیارد (۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال .

۳- حفظ و اداره ، راهبری ،

الف – درآمد (۱۳۹۰)

۱- مانده اعتبار مصرف نشده وصولی ( حق التولیه و حق النظاره ) در ابتدای

سال مالی ۱۳۹۰، مبلغ چهارده میلیارد و چهارصد و سی و هفت میلیون ( ۱۴,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰) ریال.

۲- وصول