آییننامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه ، حق النظاره و میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۶

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۱۶۶۳۶۸ / ت۵۳۸۷۲ هـ            26 / 12 / 1395

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۱۶۷۲۰/۱ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب سال ۱۳۶۳ – ، آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه ، حق النظاره و میزان حق الزحمه…

توضیحات

آییننامه چگونگی هزینه وجوه

آییننامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه ، حق النظاره و میزان حق الزحمه امین یا

هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۶

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

آییننامه چگونگی هزینه وجوه

هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۱۶۷۲۰/۱ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵ وزارت فرهنگ و

ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور

خیریه – مصوب سال ۱۳۶۳ – ، آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه ، حق النظاره و

میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۶ را به شرح زیر تصویب کرد:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۱۶۷۲۰/۱ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵ وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان
اوقاف و امور خیریه – مصوب سال ۱۳۶۳ – ، آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه ،
حق النظاره و میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۶ را به شرح زیر تصویب کرد:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۱۶۷۲۰/۱ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و
اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب سال ۱۳۶۳ – ، آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل
از حق التولیه ، حق النظاره و میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۶ را به شرح زیر تصویب کرد:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه