آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه ، حق النظاره و میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۵

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۱۰۴۹۹۰ ت ۵۳۰۹۵ھ             24 / 8 /1395

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۸/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – ، آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه ، حق النظاره و میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی …

توضیحات

آییننامه چگونگی هزینه وجوه

آییننامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه ، حق النظاره و میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۵

شماره ۱۰۴۹۹۰ ت ۵۳۰۹۵ھ             ۲۴ / ۸ /۱۳۹۵

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

آییننامه چگونگی هزینه وجوه

هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۸/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱)

ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – ، آیین نامه
چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه ، حق النظاره و میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن
مذهبی در سال ۱۳۹۵ را به شرح زیر تصویب کرد :
آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه ،
حق النظاره و میزان حق الزحمه امین یا
هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۵
ماده ۱-
سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آیین نامه به اختصار « سازمان » نامیده می شود ، مجاز است
وجوهی را که از محل حق التولیه و حق النظاره دریافت می نماید، به شرح جداول زیر در سال ۱۳۹۵ رأساً هزینه نماید:
جدول (الف) منابع و مصارف سال ۱۳۹۵
( ارقام به میلیون ریال )
جدول (ب) پیش بینی مصارف ( هزینه ها ) به تفکیک فعالیت های اجرایی برنامه ها در سال ۱۳۹۵

(ارقام به میلیون ریال )

پشتیبانی از برنامه های مدیریتی ، حفظ و اداره سازمان واصحاف وقف

پشتیبانی از برنامه های ابلاغی سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت افزایش بهره وری کارکنان و

کارشناسان حوزه های تخصصی و اصحاف وقف

تجلیل و پشتیبانی از خدمات ( حق الزحمه ) هیئت های امناء بقاع و امین موقوفات و ارایه

خدمات رفاهی به اصحاف وقف

پشتیبانی از برنامه های حفظ و نگهداری ، به روز نمودن و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

( سخت افزار و نرم افزار ) در سطح ادارات و دفاتر