آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۷

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۲۱۰۶۵ ت ۵۵۱۳۸ هـ                 26 / 2 / 1397

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۲/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۳۰۶۱۵۴ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خيريه – مصوب سال…

توضیحات

آییننامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۷

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۷ / ۱۲ / ۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۹۶۳۸۳ / ۱ مورخ ۱۷ / ۷ / ۱۳۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳ – ، آئین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۲ را به شرح زیر تصویب کرد:

 آئین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۲ :

آییننامه چگونگی هزینه وجوه ماده ۱-

سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آئین نامه به اختصار « سازمان » نامیده می شود ، مجاز است وجوهی را که از محل حق التولیه و حق النظاره دریافت می نماید ،  به شرح زیر در سال ۱۳۹۲ رأساً هزینه نماید :

الف – درآمد

۱- مانده اعتبار مصرف نشده وصولی ( حق التولیه و حق النظاره ) در ابتدای سال مالی ۱۳۹۲، مبلغ نهصد و سی و شش میلیون ( ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال .

۲ – پیش بینی وصول حق التولیه از موقوفات متصرفی در سال ۱۳۹۲ ، مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیارد (۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال .

۳ – پیش بینی  حق التولیه یا اجرت المثل سال ۱۳۹۲ ، سازمان اوقاف و امور خیریه در تولیت اماکن مذهبی مبلغ یک صد و چهل و پنج میلیارد (۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال .

۴- پیش بینی وصول حق النظاره از موقوفات غیر متصرفی در سال ۱۳۹۲ مبلغ بیست و شش میلیارد ( ٠٠٠,۲۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال .

جمع پیش بینی درآمد : مبلغ چهارصد و سه میلیارد و نهصد و سی و شش میلیون ریال