آیین نامه های مالی حد نصاب معاملات شهرداری ها مصوب ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۳

۹۹۹,۰۰۰ ریال

بر اساس مصوبه هیئت وزیران ، حد نصاب معاملات شهرداری ها بر اساس شرایط اقتصادی کشور و افزایش نرخ تورم ، به روز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، در مصوبه هیئت وزیران آمده است :

« الف – حد نصاب های مقرر در ماده ( 2 ) آیین نامه مالی دهیاری ها ، ماده (۱) آیین نامه مالی…

توضیحات

آییننامههای مالی حد نصاب

آیین نامه های مالی حد نصاب معاملات شهرداری ها مصوب ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۳

بر اساس مصوبه هیئت وزیران ، حد نصاب معاملات شهرداری ها بر اساس شرایط اقتصادی کشور و افزایش نرخ تورم ، به روز شد.

« الف – حد نصاب های مقرر در ماده ( ۲ ) آیین نامه مالی دهیاری ها پنجاه درصد  است .

ماده (۱) آیین نامه مالی شهرداری ها هشتاد درصد است .

و ماده (۱) آیین نامه معاملات شهرداری تهران یک صد درصد نصاب معاملات است.

موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – تعیین می شود . »

ب – حد نصاب های مقرر در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) ماده (۴) ،  شرح زیر افزایش می یابد :

۱- در بند (الف) ماده (۴) : مبلغ دو میلیارد ریال به مبلغ چهار میلیارد ریال .

آییننامههای مالی حد نصاب

بر اساس مصوبه هیئت وزیران ، حد نصاب معاملات شهرداری ها بر اساس شرایط اقتصادی کشور و افزایش نرخ تورم ، به روز شد.
« الف – حد نصاب های مقرر در ماده ( ۲ ) آیین نامه مالی دهیاری ها پنجاه درصد  است .
ماده (۱) آیین نامه مالی شهرداری ها هشتاد درصد است .
و ماده (۱) آیین نامه معاملات شهرداری تهران یک صد درصد نصاب معاملات است.
موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – تعیین می شود . »
ب – حد نصاب های مقرر در بندهای (الف) ، (ب)و(ج) ماده (۴) ،  شرح زیر افزایش می یابد :
۱- در بند (الف) ماده (۴) : مبلغ دو میلیارد ریال به مبلغ چهار میلیارد ریال .
بر اساس مصوبه هیئت وزیران ، حد نصاب معاملات شهرداری ها بر اساس شرایط اقتصادی کشور و افزایش نرخ تورم ، به روز شد.
« الف – حد نصاب های مقرر در ماده ( ۲ ) آیین نامه مالی دهیاری ها پنجاه درصد  است .
ماده (۱) آیین نامه مالی شهرداری ها هشتاد درصد است .
« الف – حد نصاب های مقرر در ماده(۲) آیین نامه مالی دهیاری ها پنجاه درصد  است .