آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت مصوب ۱ / ۴ / ۱۳۴۸

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1 / 4 / 1348 بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۰۲ / 1 مورخ 8 / 2 / 1348 وزارت کشور و در اجرای ماده (۲۷) « قانون نوسازی و عمران شهری » آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت را به شرح پیوست تصویب نمودند .

وزیر مشاور – محمود کشفیان

توضیحات

آییننامه تعیین حق کسب

آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت مصوب ۱ / ۴ / ۱۳۴۸

ماده ۱

پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص که محل کار آنان در اثر اجرای طرح های احداث و توسعه و… از بین می رود.

طبق مقررات این آئین نامه از طرف شهرداری پرداخت می شود .

آییننامه تعیین حق کسب

پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص که محل کار آنان در اثر اجرای طرح های احداث و توسعه و… از بین می رود.

طبق مقررات این آئین نامه از طرف شهرداری پرداخت می شود .

پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص که محل کار آنان در اثر اجرای طرح های احداث و توسعه و… از بین می رود.

طبق مقررات این آئین نامه از طرف شهرداری پرداخت می شود .
 پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص که محل کار آنان در اثر اجرای طرح های احداث و توسعه و… از بین می رود.
طبق مقررات این آئین نامه از طرف شهرداری پرداخت می شود .
 پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص که محل کار آنان در اثر اجرای طرح های احداث و توسعه و… از بین می رود.
طبق مقررات این آئین نامه از طرف شهرداری پرداخت می شود .
 پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص که محل کار آنان در اثر اجرای طرح های احداث و توسعه و… از بین می رود.
طبق مقررات این آئین نامه از طرف شهرداری پرداخت می شود .
 پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص که محل کار آنان در اثر اجرای طرح های احداث و توسعه و… از بین می رود.
طبق مقررات این آئین نامه  شهرداری پرداخت می شود .
 پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص که محل کار آنان در اثر اجرای طرح های احداث و توسعه و… از بین می رود.