آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امناء اماکن مذهبی و موقوفات

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیئت وزیران در جلسه وزارت ارشاد اسلامی به استناد ماده ۵ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2 / 10 / 1363 مجلس شورای اسلامی آئین نامه نحوه انتخاب و برکناری ، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امناء اماکن مذهبی و موقوفات را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده ۱ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می تواند ، به منظور حسن اداره اماکن مذهبی اسلامی از قبیل بقاع متبرکه و امثال آن و موسسات و انجمن های…

توضیحات

آیین نامه نحوه انتخاب امین

آئین نامه نحوه انتخاب و برکناری ، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امناء اماکن مذهبی و موقوفات

هیئت وزیران

وزارت ارشاد اسلامی به استناد ماده ۵ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

آیین نامه نحوه انتخاب امین 

مصوب مجلس شورای اسلامی آئین نامه نحوه انتخاب و برکناری ، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امناء اماکن مذهبی و موقوفات را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده ۱ – سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می تواند ، به منظور حسن اداره اماکن مذهبی اسلامی از قبیل بقاع متبرکه و امثال آن و موسسات و انجمن های خیریه ای که اداره آن ها به سازمان محول شده یا بشود

و هم چنین ، برای موقوفاتی که متولی ندارد با رعایت مفاد این آئین نامه در هر مورد هیأت امنائی انتخاب نماید.

آیین نامه نحوه انتخاب امین

ماده ۲ – امین یا امناء با توجه به خصوصیات و اقتضاء مورد در موقوفات ، فاقد متولی از دو تا پنج نفر و در اماکن متبرکه از سه تا پنج نفر می باشد .

که از بین افراد معروف به امانت و متدین و متعهد محلی که حداقل دارای سواد خواندن و نوشتن بوده و توانائی انجام کار را داشته و حداقل ۲۵ سال سن باشند ، برای مدت سه سال انتخاب و با حکم سازمان حج و اوقاف و امور خیریه منصوب و تجدید انتخاب آن ها بلامانع می باشد .
نحوه تأیید صلاحیت افراد مزبور به وسیله سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تعیین خواهد شد.
ماده ۳- تصمیمات امناء موقوفات و اماکن مذهبی که با اکثریت آراء اتخاذ شده باشد پس از تأیید اداره مربوط قابل اجراء است.
ماده ۴امناء در امور محوله دارای مسئولیت مشترک بوده و اعضاء هیأت های امنای اماکن مذهبی