آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیأت وزیران ، در جلسه مورخ ۱۳۷۳,۱۱,۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۵۴۳ مورخ ۱۳۷۳٫۵٫۲۶ وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۹ – آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات…

توضیحات

آیین نامه مستثنی شدن خدام

و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار

هیأت وزیران ، در جلسه مورخ ۱۳۷۳,۱۱,۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۵۴۳ مورخ ۱۳۷۳٫۵٫۲۶ وزارت
کار و امور اجتماعی به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۹ – آیین نامه
مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و
موقوفات عام غیر تولیدی از مشمول موادی از قانون کار را به شرح زیر تصویب نمود:هیأت وزیران ،
موقوفات عام غیر تولیدی از مشمول موادی از قانون کار را به شرح زیر تصویب نمود:هیأت وزیران ،
در جلسه مورخ ۱۳۷۳,۱۱,۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۵۴۳ مورخ ۱۳۷۳٫۵٫۲۶ وزارت کار و امور
اجتماعی به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۹ – آیین نامه مستثنی شدن
خدام و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر
تولیدی از مشمول موادی از قانون کار را به شرح زیر تصویب نمود:هیأت وزیران ، در جلسه
مورخ ۱۳۷۳,۱۱,۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۵۴۳ مورخ ۱۳۷۳٫۵٫۲۶ وزارت کار و امور اجتماعی
به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۹ – آیین نامه مستثنی شدن خدام و
کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از
موقوفات عام غیر تولیدی از مشمول موادی از قانون کار را به شرح زیر تصویب نمود:هیأت وزیران ،

مشمول موادی از قانون کار را به شرح زیر تصویب نمود:هیأت وزیران ، در جلسه مورخ ۱۳۷۳,۱۱,۲۶ بنا

به پیشنهاد شماره ۶۱۵۴۳ مورخ ۱۳۷۳٫۵٫۲۶ وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار

جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۹ – آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ،

حسینیه ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از