آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه به همراه نظریات شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 2361622 / 9 / 1363

سازمان اوقاف

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7 / 9 / 1363  بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۵۵ – ۲۳۰ مورخ  16 / 7 / 1362  سازمان اوقاف و به استناد تبصره ۵ « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه» مصوب 28 / 1 / 1363 ،  مجلس شورای اسلامی آئین نامه قانون مزبور را در ۱۶ ماده و ۱۱ تبصره به شرح زیر تصویب نمودند…

توضیحات

آیین نامه قانون ابطال اسناد رقبات آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،

آب و اراضی موقوفه به همراه نظریات شورای نگهبان

سازمان اوقاف

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷ / ۹ / ۱۳۶۳  بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۵۵ – ۲۳۰

مورخ  ۱۶ / ۷ / ۱۳۶۲  سازمان اوقاف و به استناد تبصره ۵

« قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه» مصوب ۲۸ / ۱ / ۱۳۶۳ ،

مجلس شورای اسلامی آئین نامه قانون مزبور را در ۱۶ ماده و ۱۱ تبصره به شرح زیر تصویب نمودند :

فصل اول ماده ١- تعاریف و اصطلاحات مربوط به این آئین نامه :

۱ – مصلحت وقف – عبارت است از تأمین نظر واقف تأمین منافع موقوفه و موقوف علیهم و کلا
رعایت غبطه وقف
۲ – متصرف – از نظر مقررات این آئین نامه به اختلاف مورد عبارت خواهد بود از زارعین صاحب نسق یا قائم مقام آنان
مالکین اعیان و یا اشخاصی که به نحوی از انحاء عرصه و یا عرصه موقوفه تبدیل و یا فروخته شده را در ید و تحت اختیار دارند.
۳ – حقوق مکتسبه متصرف – عبارت است از هر نوع حقی که به نحوی از انحاء برای متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده باشد
از قبیل مالکیت اعیان تحجیر حقوق کسب و پیشه نسق زارعانه حفر چاه غرس اشجار و غیره .
۴ – مجوز شرعى – عبارت است از گواهی که بر اساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبدیل به احسن و فروش اموال موقوفه
که توسط مجتهد جامع الشرایط صادر شده یا بشود .
۵- زارع صاحب نسق کسی است که مالک زمین نبوده و با دارا بودن یک یا چند هامل زراعتی شخصاً و یا با کمک خانوار خود
در اراضی معینی از موقوفه زراعت می نماید .  و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به موقوفه می دهد .

– زراعت – عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی و یا باغداری

۷- مرتع – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمینی مسطح که