آییننامه طرز تقسیم عواید آیین نامه طرز تقسیم عواید حاصله از اجرای قانون لغو عوارض دروازه ای موضوع تبصره یک ماده ۲ مصوب ۲۹ / ۱ / ۱۳۴۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده ۱ –

عواید حاصله از اجرای قانون لغو عوارض دروازه ای پس از کسر وجوه موضوع تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذكور و تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور به شرح مواد زیر تقسیم …

توضیحات

آییننامه طرز تقسیم عواید

آییننامه طرز تقسیم عواید حاصله از اجرای قانون لغو عوارض دروازه ای موضوع تبصره یک ماده ۲

مصوب ۲۹ / ۱ / ۱۳۴۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ –  عواید حاصله از اجرای قانون لغو عوارض دروازه ای پس تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور به شرح مواد زیر تقسیم می شود.

آییننامه تقسیم عواید حاصله

ماده ۲ – بیست و پنج درصد در اختیار وزارت کشور به منظور تأمین مصارف زیر قرار داده می شود :
الف- اجرای برنامه ای فوری و ضروری شهرداری ها که بر اثر حوادث غیر متقربه و احتیاجات فوری لازم گردد
 جبان کسری درآمد شهرداری ها استان هائی که از محل ۱ / ۵ درصد عواید بندری استفاده می نموده اند
 پرداخت سهمیه شهرداری های جدید التاسیس به تشخیص وزارت کشور ١٠ %
ب – تکمیل و تجهیز کادر فنی دفاتر مهندسی شهرداری ها به میزان ۵ %
ج – سرمایه گذاری در صندوق عمران شهری به میزان ۵ %
د – تأمین قسمتی از هزینه های اجرائی آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها معدل سازمان برنامه طبق قانون برنامه چهارم پرداخت خواهد نمود به میزان ۵ %
آییننامه تقسیم عواید حاصله
ماده ۲ – بیست و پنج درصد در اختیار وزارت کشور به منظور تأمین مصارف زیر قرار داده می شود :
الف- اجرای برنامه ای فوری و ضروری شهرداری ها که بر اثر حوادث غیر متقربه و احتیاجات فوری لازم گردد
 جبان کسری درآمد شهرداری ها استان هائی که از محل ۱ / ۵ درصد عواید بندری استفاده می نموده اند
 پرداخت سهمیه شهرداری های جدید التاسیس به تشخیص وزارت کشور ١٠ %
ب – تکمیل و تجهیز کادر فنی دفاتر مهندسی شهرداری ها به میزان ۵ %
ج – سرمایه گذاری در صندوق عمران شهری به میزان ۵ %
د – تأمین قسمتی از هزینه های اجرائی آئین نامه استخدامی کارکنان خواهد نمود به میزان ۵ %
ماده ۲ – بیست و پنج درصد در اختیار وزارت کشور به منظور تأمین مصارف زیر قرار داده می شود :