آیین نامه طرز تقسیم عواید حاصله از اجرای قانون لغو عوارض دروازه ای مصوب ۱۵ / ۶ / ۱۳۴۸

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15 / 6 / 48 بنا به پیشنهاد شماره ۵۹۳۴ / 1 مورخ 21 / 4 / 48 وزارت کشور در اجرای قانون لغو عوارض دروازهای مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ آئین نامه طرز تقسیم عواید حاصله از اجرای قانون مذکور را به شرح پیوست تصویب نمودند .

 

ماده ۱-

عوائد حاصله از اجرای قانون لغو عوارض دروازه ای پس از کسر وجوه موضوع تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور و تبصره ۴۰ قانون بودجه سال …

توضیحات

آییننامه طرز تقسیم عواید

آیین نامه طرز تقسیم عواید حاصله از اجرای قانون لغو عوارض دروازه ای مصوب ۱۵ / ۶ / ۱۳۴۸

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ / ۶ / ۴۸ بنا به پیشنهاد شماره ۵۹۳۴ / ۱

مورخ ۲۱ / ۴ / ۴۸ وزارت کشور در اجرای قانون لغو عوارض دروازهای مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸

آئین نامه طرز تقسیم عواید حاصله از اجرای قانون مذکور را به شرح پیوست تصویب نمودند .

آییننامه طرز تقسیم عواید

ماده ۱- عوائد حاصله از اجرای قانون لغو عوارض دروازه ای پس از کسر وجوه موضوع

تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور و تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور به شرح مواد زیر تقسیم می شود.

ماده ۲ بیست درصد به منظور تأمین هزینه های زیر اختصاص داده می شود .
۱ – اجرای برنامه های فوری و ضروری شهرداری های کشور که بر اثر حوادث غیر مترقبه واحتیاجات فوری لازم گردد.
۲ – تکمیل و تجهیز کادر فنی و دفاتر مهندسی شهرداری ها .
۳ – سرمایه گذاری در صندوق عمران شهری
۴ – تأمین قسمتی از هزینه های اجرائی آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها
معادل سهمیه ای که سازمان برنامه طبق قانون برنامه چهارم پرداخت خواهد نمود.
ماده ۳- معادل وجوهی که شهرداری ها از عواید جایگزین عوارض دروازه ای به عنوان سهمیه
در سال ۱۳۴۷ دریافت می داشته اند کماکان پرداخت خواهد شد.
 تبصره –  سهمیه شهرداری هائی که از اول سال ۱۳۴۸ تأسیس شده یا بشوند
ماده ۴-  باقی مانده عواید مذکور طبق ضوابط و ضرائب منضم به این آئین نامه به مصرف اجرای شهرداری ها پیشنهاد می کنند
خواهد رسید ضرورت و اولویت این طرح ها باید قبلا در کمیته ای که در استانداری ها و فرمانداری های کل تشکیل می شود
 ماده ۵ – از عوارض مذکور در تبصره ۳ ماده ۴ قانون استثنائاً در سال ۱۳۴۸ تا میزان تعهداتی که قبلاً برای مصارف شهری به عمل آمده است
به تشخیص وزارت کشور در حدود همان تعهدات به مصرف خواهد رسید.