آیین نامه شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 4842 / 89 / د ش                       24 / 5 / 1389

در اجرای مواد ۳ تا ۸ منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب ششصد و چهل و سومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ  22 / 2 / 1388 و نحوه و ترتیبات تقسیم مأموریت ها و وظایف قرآنی دستگاه ها مصوب جلسه اول شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی مورخ 28 / 7 / 1388 و به منظور انسجام بخشیدن به سازمان و فعالیت شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی

توضیحات

آییننامه شورایتخصصی توسعه فرهنگ قرآنی

در اجرای مواد ۳ تا ۸ منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب ششصد و چهل و سومین جلسه شورای

عالی انقلاب فرهنگی مورخ  ۲۲ / ۲ / ۱۳۸۸ و نحوه و ترتیبات تقسیم مأموریت ها و وظایف قرآنی

دستگاه ها مصوب جلسه اول شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۲۸ / ۷ / ۱۳۸۸ و به منظور

انسجام بخشیدن به سازمان و فعالیت شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی در جهت پیش برد و اجرایی شدن

اهداف ، سیاست ها  و راهبردهای منشور ، روند کار شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی ، که در

این آیین نامه « شورای تخصصی » نامیده می شود ، براساس مواد این آیین نامه انجام می شود .

آییننامه شورایتخصصی توسعه فرهنگ قرآنی

ماده ۱- تعاریف :

توسعه فرهنگ قرآنی : تعمیم و تعمیق شناخت و ایمان به قرآن و ارتباط و انس با آن و تحقق
مضامین آیات قرآنی در رفتار فردی و اجتماعی اقشار مختلف جامعه.
فعالیت های قرآنی : فعالیت هایی که به منظور شناخت و شناساندن قرآن و معارف آن و تقویت ایمان
به قرآن و انس با آن و بهره گیری فرد و جامعه از قرآن انجام می شود .
آموزش عمومی قرآن : برنامه های آموزشی مربوط به خواندن و درک مفاهیم و معارف قرآن که برای
انس آحاد جامعه با قرآن و استفاده از آن ارائه می شود .
آموزش عالی (تخصصی) قرآنی : برنامه های آموزشی که به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص
فعالیت های مختلف قرآنی به اجرا در می آید.
 پژوهش های قرآنی : پژوهش هایی که با هدف شناخت قرآن و معارف آن و وظایف فرد و جامعه نسبت
به قرآن و چگونگی تحقق توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه انجام می شود .
 فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی : فعالیت هایی که با به کارگیری دانش ، روش و ابزارهای مختلف
هنر و ارتباطات ، به منظور گسترش توجه و اشتیاق نسبت به قرآن کریم و توسعه فرهنگ قرآنی در
 پژوهش های قرآنی :