آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۹ / ۳ / ۱۳۷۰

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده ۱-

حقوق شهرداران در سراسر کشور به استثنای شهرداری تهران که حقوق و مزایای ماهيانه او بنا به پیشنهاد وزیر کشور و تایید رئیس جمهور تعيين خواهد شد. بر مبنای درجه بندی شهرداری ها به شرح زير محاسبه می گردد : …

توضیحات

آییننامه حقوق ومزایای شهرداران

آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۹ / ۳ / ۱۳۷۰

ماده ۱- حقوق شهرداران در سراسر کشوربر مبنای درجه بندی شهرداری ها به شرح زیر محاسبه می گردد :

به استثنای شهرداری تهران که حقوق و مزایای ماهیانه او بنا به پیشنهاد وزیر کشور و تایید رئیس جمهور تعیین خواهد شد.

ضریب ریالی × عدد مبنای حقوق = حقوق شهردار

تبصره ۱  اعداد مبنای حقوق شهرداران بر اساس درجه بندی شهرداری ها به شرح زیر می باشد.
 تغییر آن ها موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران می باشد .
 ۱- اعداد مبنای حقوق شهرداران ، مندرج در جدول تبصره (۱) ماده (۱) این آیین نامه به میزان هفتاد درصد افزایش می یابد .
آییننامه حقوق ومزایای شهرداران
ماده ۱- حقوق شهرداران در سراسر کشوربر مبنای درجه بندی شهرداری ها به شرح زیر محاسبه می گردد :
به استثنای شهرداری تهران که حقوق و مزایای ماهیانه او بنا به پیشنهاد وزیر کشور و تایید رئیس جمهور تعیین خواهد شد.
ضریب ریالی × عدد مبنای حقوق = حقوق شهردار
تبصره ۱  اعداد مبنای حقوق شهرداران بر اساس درجه بندی شهرداری ها به شرح زیر می باشد.
 تغییر آن ها موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران می باشد .
 ۱- اعداد مبنای حقوق شهرداران ، مندرج در جدول تبصره (۱) ماده (۱) این آیین نامه به میزان هفتاد درصد افزایش می یابد .
ماده ۱- حقوق شهرداران در سراسر کشوربر مبنای درجه بندی شهرداری ها به شرح زیر محاسبه می گردد :
به استثنای شهرداری تهران که حقوق و مزایای ماهیانه او بنا به پیشنهاد وزیر کشور و تایید رئیس جمهور تعیین خواهد شد.
ضریب ریالی × عدد مبنای حقوق = حقوق شهردار
تبصره ۱  اعداد مبنای حقوق شهرداران بر اساس درجه بندی شهرداری ها به شرح زیر می باشد.
 تغییر آن ها موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران می باشد .
 ۱- اعداد مبنای حقوق شهرداران ، مندرج در جدول تبصره (۱) ماده (۱) این آیین نامه به میزان هفتاد درصد افزایش می یابد .