آیین نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان در سال ۱۳۹۶

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 96 / 14225 / د ش                      30 / 8 / 1396

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سازمان اوقاف و امور خیریه

به پیوست مصوبه « آیین نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن در سال ۱۳۹۶ » موضوع فعالیت ذیل برنامه ۱۸۰۳۰۰۸۰۰۸ از ردیف 1 – ۱۰۹۵۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور…

توضیحات

آییننامه پرداخت کمک هزینه تحصیلی آییننامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان در سال ۱۳۹۶

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سازمان اوقاف و امور خیریه

به پیوست مصوبه « آیین نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن

در سال ۱۳۹۶ » موضوع فعالیت ذیل برنامه ۱۸۰۳۰۰۸۰۰۸ از ردیف ۱ – ۱۰۹۵۰۰ قانون بودجه

سال ۱۳۹۶ کل کشور که در جلسه سی و هفتم مورخ ۶/۸/۱۳۹۶ شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است ، برای اجرا ابلاغ می شود .

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی

محمدرضا مخبر دزفولی

آییننامه پرداخت کمک هزینه تحصیلی

آیین نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان در سال ۱۳۹۶:

موضوع فعالیت ذیل برنامه ۱۸۰۳۰۰۸۰۰۸ از ردیف ۱ – ۱۰۹۵۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

مصوبه جلسه ۳۷ مورخ ۶/۸/۱۳۹۶ شورای توسعه فرهنگ قرآنی

در اجرای بند پنج ماده چهار منشور توسعه فرهنگ قرآنی و به منظور اجرای صحیح فعالیت ذیل

برنامه ۱۸۰۳۰۰۸۰۰۸ از ردیف ۱ – ۱۰۹۵۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور با عنوان ارائه

شهریه دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن ، شورای توسعه فرهنگ قرآنی در جلسه ۳۷ مورخ ۶/۸/۱۳۹۶

مشمولان و نحوه پرداخت کمک هزینه شهریه دانشجویان را به شرح ذیل تعیین کرد:

 

ماده ۱

مشمولان و میزان پرداخت کمک هزینه شهریه

۱- کمک هزینه شهریه ثابت و متغیر تحصیل حافظان و قاریان قرآن در هر نیم سال به مشمولان زیر ،

در حدود اعتبارات تخصیص یافته سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، حداکثر به میزان درصد مندرج در هر ردیف پرداخت می شود :

ماده ۱

مشمولان و میزان پرداخت کمک هزینه شهریه

۱- کمک هزینه شهریه ثابت و متغیر تحصیل حافظان و قاریان قرآن در هر نیم سال به مشمولان زیر ، در

حدود اعتبارات تخصیص یافته سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، حداکثر به میزان درصد