آیین نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن در سال ۱۳۹۵

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 95 / 15030 / د ش                     25 / 8 / 1395

آیین نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن در سال ۱۳۹۵ ( مصوب جلسه ۳۳ مورخ 8 / 8 / 1395 شورای توسعه فرهنگ قرآنی )  :

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – سازمان اوقاف و امور خیریه

به پیوست مصوبه « آیین نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن » در سال ۱۳۹۵ موضوع فعالیت ذیل برنامه ۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰ از ردیف ۱ – ۱۰۹۵۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که در جلسه سی…

توضیحات

آییننامه اجرایی پرداخت کمکهزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن در سال ۱۳۹۵

آییننامه اجرایی پرداخت کمکهزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن در

سال ۱۳۹۵ ( مصوب جلسه ۳۳ مورخ ۸ / ۸ / ۱۳۹۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی )  :

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – سازمان اوقاف و امور خیریه

به پیوست مصوبه « آیین نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن »

در سال ۱۳۹۵ موضوع فعالیت ذیل برنامه ۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰ از ردیف ۱ – ۱۰۹۵۰۰ قانون بودجه

سال ۱۳۹۵ کل کشور که در جلسه سی و سوم مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب

رسیده است ، برای اجرا ابلاغ می شود .

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی

محمدرضا مخبر دزفولی

آییننامه اجرایی پرداخت کمکهزینه

تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن در سال ۱۳۹۵

موضوع فعالیت ذیل برنامه ۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰ از ردیف ۱ – ۱۰۹۵۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

مصوب جلسه ۳۳ مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی

در اجرای بند پنج ماده چهار منشور توسعه فرهنگ قرآنی و به منظور اجرای صحیح فعالیت

ذیل برنامه ۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰ از ردیف ۱ – ۱۰۹۵۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ، با عنوان

ارائه شهریه دانشجویی تحصیل حافظان و قاریان قرآن ، شورای توسعه فرهنگ قرآنی در

جلسه ۳۳ مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ مشمولان و نحوه پرداخت کمک هزینه شهریه دانشجویان را به شرح ذیل تعیین کرد :

 ماده ۱- مشمولان و میزان پرداخت کمک هزینه شهریه

۱ – کمک هزینه شهریه ثابت و متغیر تحصیل حافظان و قاریان قرآن در هر نیم سال  بـه مشمولان

زیر ، در حدود اعتبارات تخصیص یافته سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، حداکثر به میزان

درصد مندرج در هر ردیف پرداخت می شود :

۲ – دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موظفند به معرفی شدگان سازمان اوقاف و امور خیریه به

ترتیب ردیف های جدول ، ۲۵ ، ۲۰ و ۱۵ درصد تخفیف