آیین نامه اجرایی ماده ( ۷۹ ) قانون مجازات اسلامی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۶۶۸۶۲ / ت ۵۰۱۳۹ هـ              12 / 6 / 1393

وزارت دادگستری – وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه 5 / 6 / 1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و دادگستری و تأیید رئیس قوه قضاییه و به استناد ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲ – ، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد : …

توضیحات

آییننامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی

وزارت دادگستری – وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۵ / ۶ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و دادگستری و تأیید رئیس

قوه قضاییه و به استناد ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲ – ، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده

را به شرح زیر تصویب کرد :

آییننامه اجرایی ماده (۷۹)

آیین نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱ –

در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند :

الف – قانون قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲ –
ب  – خدمات عمومی رایگان : خدمت عام المنفعه ای که با رضایت محکوم برای مدت معین و
به طور رایگان به موجب حکم دادگاه و وفق ماده (۸۴) قانون به شرح مندرج در این آیین نامه، در نهادهای
پذیرنده انجام می گیرد .
پ – مجازات جایگزین : مجازات های جایگزین حبس
ت- نهاد پذیرنده : دستگاه های اجرایی و مؤسسات عمومی مذکور در ماده (۴) این آیین نامه
ماده ۲ خدمات عمومی رایگان عبارتند از:
الف – امور آموزشی شامل سواد آموزی ، آموزش های علمی ، فرهنگی ، دینی ، هنری ،
ورزشی فنی و حرفه ای و آموزش سبک زندگی و مهارت های اساسی آن .
ب – امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی – درمانی ، توانبخشی ، مامایی ، بهیاری و
پرستاری ، نگهداری سالمندان ، معلولان و کودکان ، مشاوره و روان درمانی ، بهداشت محیط و درمان اعتیاد .
پ- امور فنی و حرفه ای شامل خدمت در کارگاه ها ، کارخانه ها ، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و
بخش های فنی آن ها .

ت – امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده ، نظافت اماکن عمومی ، حفاظت و

نگهداری از فضاهای سبز و بوستان های شهری و باغبانی در اماکن مزبور ، تعمیر و تنظیف وسایل