آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۳۰ / ۳ / ۱۳۴۹

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30 / 3 / 49 بنا به پیشنهاد شماره 13863 / 6 – 3447 / 1 مورخ 27 / 2 / 49 وزارت کشور به استناد تبصره ماده ۱۲ « قانون نوسازی و عمران شهری » آئین نامه اجرائی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند : …

توضیحات

آییننامه اجرایی ماده۱۲ قانوننوسازی

آییننامه اجرایی ماده۱۲ قانوننوسازی و عمران شهری مصوب ۳۰ / ۳ / ۱۳۴۹

به استناد تبصره ماده ۱۲ « قانون نوسازی و عمران شهری » آئین نامه اجرائی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند :

آئین نامه اجرائی ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری

ماده ۱ شهرداری ها بر اساس ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری

ماده ۲-  مؤسسات برق پس از وصول درخواست شهرداری
با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۲ قانون نوسازى به تدریج نسبت به موارد اعلام شده بررسی نموده
پس از انطباق آن ها با پرونده های مشترکین و احراز سکونت مالک در محل اخطار دو ماهه ای برای مؤدی خواهند فرستاد.
تبصره ۱ –  در صورتی که موارد اعلام شده از طرف شهرداری با سوابق و وضع موجود مغایرت داشته باشد
مؤسسات برق مراتب را ظرف یک هفته از تاریخ تشخیص این امر به شهرداری اعلام خواهند نمود.
تبصره ۲  در اخطاریه های صادره که به ضمیمه اولین برگ تشخیص مصرف برق برای مشترک ارسال می شود
تاریخ قطع انشعاب برق با رعایت مهلت دو ماهه مقرر در قانون تعیین خواهد شد .
 تبصره  هرگاه از طرف مؤدی برگ مفاصا حساب شهرداری تا تاریخ پایان مهلت ارائه داده نشود
مؤسسات برق نسبت به قطع آن در موعد مقرر مذکور در اخطاریه اقدام خواهند نمود.
تبصره ۱ –  در صورتی که موارد اعلام شده از طرف شهرداری با سوابق و وضع موجود مغایرت داشته باشد
مؤسسات برق مراتب را ظرف یک هفته از تاریخ تشخیص این امر به شهرداری اعلام خواهند نمود.
تبصره ۲  در اخطاریه های صادره که به ضمیمه اولین برگ تشخیص مصرف برق برای مشترک ارسال می شود
تاریخ قطع انشعاب برق با رعایت مهلت دو ماهه مقرر در قانون تعیین خواهد شد .
 تبصره  هرگاه از طرف مؤدی برگ مفاصا حساب شهرداری تا تاریخ پایان مهلت ارائه داده نشود
  مذکور در اخطاریه اقدام خواهند نمود.