آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸ / ۸ / ۱۳۶۵

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵,۱۱,۲۹ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱۲,۱,۴۲۶۰,۱۶۶۹۸ مورخ ۶۵٫۱۰,۲۷ ستاد مرکزی هیأت های واگذاری و وزارت کشاورزی ، آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۶۵٫۸٫۸ را به شرح زیر تصویب نمودند :

 

ماده ۱-

تعاریف و اصطلاحاتی که در این آیین نامه به کار برده می شود…

توضیحات

آییننامه اجرایی واگذاری زمین  آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر که بعد از انقلاب

به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸ / ۸ / ۱۳۶۵

آییننامه اجرایی واگذاری زمین

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵,۱۱,۲۹ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱۲,۱,۴۲۶۰,۱۶۶۹۸
مورخ ۶۵٫۱۰,۲۷ ستاد مرکزی هیأت های واگذاری و وزارت کشاورزی ، آیین نامه اجرایی قانون واگذاری
زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است
مصوب ۶۵٫۸٫۸ را به شرح زیر تصویب نمودند :
 ماده ۱- تعاریف و اصطلاحاتی که در این آیین نامه به کار برده می شود ، از نظر اجرای آن عبارت است از:
۱ – اراضی بایر – زمین هایی که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر
موجه به مدت ۵ سال متوالی متروک مانده باشد .
۲- اراضى دایر – زمین هایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهره برداری می باشد .
٣- مناطق کردنشین – عبارت است از استان کردستان و جنوب آذربایجان غربی شامل شهرهای
اشنویه ، نقده ، پیرانشهر ، مهاباد ، میاندوآب ، بوکان ، سردشت ، صایین دژ، تکاب و نوار مرزی
شهرستان های ارومیه و سلماس
۴ – اراضی کشت موقت – عبارت است از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب
اسلامی تا پایان سال ۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ در مناطق کردنشین به نحوی در تسلط
غیر مالک قرار گرفته باشد . هرگاه در زمان تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک صد اصله نهال
و یا درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت نخل یا زیتون و یا یک هزار نهال یا درخت غیر مثمر وجود
داشته در این صورت باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی کشت موقت خارج است .

۵-  بی زمین – عبارت است از کسی که هیچ گونه  زمین زراعی نداشته باشد .

۶- کم