آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴ / ۳ / ۱۳۷۱

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۹۶۲۷ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۷۰ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (۱۷) قانون زمین شهری – مصوب ۱۳۶۶ – آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری را با اصلاحات زیر تصویب نمود:

 

 

فصل اول –

تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمین ها

ماده ۱

منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری – که از این…

توضیحات

آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴ / ۳ / ۱۳۷۱

فصل اول –
تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمین ها
ماده ۱ منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری – که از این پس قانون نامیده می شود  –
عمومات یاد شده در ماده (۱۴۱) قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیا و عمران زمین ها است . عملیاتی از
قبیل شخم غیر مسبوق به احیا ، تحجیر ، ریختن مصالح در زمین حفر چاه و نظایر آن ، عمران و احیا محسوب نمی گردد.
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
تبصره تناسب میزان زمین عمران و احیا شده با در نظر گرفتن مساحت زیر بنا ، مساحت کل زمین و فضای
عمومی آن یا سطح زیر کشت ، آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده عمران و احیا
محسوب می شود ، طبق دستور العمل های صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد .
ماده ۲ منظور از اراضی دایر موضوع قانون ، برای تملک و زمین های کشاورزی مندرج در ماده ( ۵ ) قانون و
این آیین نامه ، زمین هایی است که بهره برداری غالب از آن ها ، زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان
باغ ها و تأسیساتی که عرصه آن ها متناسب با اعیانی باشد ، نمی گردد .
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
تبصره  اراضی دایر کشاورزی ایستگاه های تحقیقاتی متعلق به وزارت کشاورزی و هم چنین ،  اراضی دایر
مزروعی دانشکده های کشاورزی و دامپروری و دامپزشکی و هنرستان های کشاورزی که مورد تایید وزارت
مسکن و شهرسازی باشد ، از شمول زمین های دایر موضوع قانون مستثنا می باشد .  وزارت کشاورزی
مکلف است فهرست ایستگاه های فوق را با ذکر میزان زمین ها ، نوع تأسیسات ، محل وقوع و سایر

مشخصات لازم، ظرف سه ماه جهت تأیید به وزارت مسکن و شهرسازی ارایه نماید .

ماده ۳- تعریف مسکن مناسب موضوع ماده (۷) قانون و