آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴ / ۳ / ۱۳۷۱

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۹۶۲۷ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۷۰ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (۱۷) قانون زمین شهری – مصوب ۱۳۶۶ – آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری را با اصلاحات زیر تصویب نمود:

 

 

فصل اول –

تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمین ها

ماده ۱

منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری – که از این…

توضیحات

آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری

مصوب ۲۴ / ۳ / ۱۳۷۱