آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۵ هیأت وزیران با آخرین اصلاحات تا ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ،  :

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10 / 2 / 1365 بنا به پیشنهاد شماره 696 / 8 / 2993 / 11  مورخ 9 / 5 / 1364 ،  وزارت ارشاد اسلامی به استناد ماده ۱۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ،   2 / 10 / 1363 ، مجلس شورای اسلامی آئین نامه اجرائی این قانون را به شرح زیر تصویب نمودند :

ماده ۱

منظور از کلمه سازمان در این آئین نامه سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ،  است.

ماده ۲

اداره حج و اوقاف و امور خیریه ،  هر حوزه امور مربوط به همان حوزه را انجام خواهد داد و در صورتی که رقبات یک موقوفه در حوزه های مختلف واقع شده باشد اداره حج و اوقاف و امور خيريه محل مصرف مسئول رسیدگی به بودجه و حساب موقوفه خواهد بودو ….

توضیحات

آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۵ هیأت وزیران با آخرین اصلاحات تا ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵

به همراه

 • آیات الهی
 • قواعد فقهی
 • نظریات فقهی حضرت امام (ره)
 • آرای وحدت رویه
 • آرای اصراری
 • آرای دیوان عالی کشور
 • آرای دادگاه های تجدید نظر
 • آرای دادگاه انتظامی قضات
 • نظریات مشورتی
 • نظریات شورای نگهبان
 • نظریات حقوقی