آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۵ هیأت وزیران با آخرین اصلاحات تا ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ،  :

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10 / 2 / 1365 بنا به پیشنهاد شماره 696 / 8 / 2993 / 11  مورخ 9 / 5 / 1364 ،  وزارت ارشاد اسلامی به استناد ماده ۱۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ،   2 / 10 / 1363 ، مجلس شورای اسلامی آئین نامه اجرائی این قانون را به شرح زیر تصویب نمودند :

ماده ۱

منظور از کلمه سازمان در این آئین نامه سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ،  است.

ماده ۲

اداره حج و اوقاف و امور خیریه ،  هر حوزه امور مربوط به همان حوزه را انجام خواهد داد و در صورتی که رقبات یک موقوفه در حوزه های مختلف واقع شده باشد اداره حج و اوقاف و امور خيريه محل مصرف مسئول رسیدگی به بودجه و حساب موقوفه خواهد بودو ….

توضیحات

آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۵ هیأت وزیران با آخرین اصلاحات تا ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵

به همراه

 • آیات الهی
 • قواعد فقهی
 • نظریات فقهی حضرت امام (ره)
 • آرای وحدت رویه
 • آرای اصراری
 • آرای دیوان عالی کشور
 • آرای دادگاه های تجدید نظر
 • آرای دادگاه انتظامی قضات
 • نظریات مشورتی
 • نظریات شورای نگهبان
 • نظریات حقوقی
  ماده ۱ منظور از کلمه سازمان در این آیین نامه سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است .
  ماده ۲ اداره حج و اوقاف و امور خیریه هر حوزه امور مربوط به همان حوزه را انجام خواهد داد و در صورتی که رقبات یک موقوفه در حوزه های مختلف واقع شده باشد . اداره حج و اوقاف و امور خیریه محل مصرف مسئول رسیدگی به بودجه و حساب موقوفه خواهد بود و ادارات حج و اوقاف و امور خیریه محل وقوع رقبات واقع در همان حوزه رسیدگی می نمایند ،  در صورتی که موقوفه دارای رقبات متعدد و در حوزه های مختلف واقع و مصرف هر رقبه در همان حوزه باشد ، رسیدگی به بودجه حساب و اداره موقوفه به عهده اداره حج و اوقاف و امور خیریه همان حوزه می باشد .
   تبصره- چنان چه ،  در مورد این صلاحیت ابهام و اختلافی بین ادارات حج و اوقاف و امور خیریه پیش بیاید ، نظر سرپرست سازمان معتبر است.

  ماده ۳اداره امور اماکن مذهبی اسلامی از قبیل بقاع متبرکه و غیره به جز آن چه که در تبصره ۲ ماده ۱ قانون استثنا شده و اماکنی که برای اداره آن ها ترتیب خاصی داده نشده است ، به عهده ادارات حج و اوقاف و امور خیریه بوده و می توانند ،  برابر ماده ۵ قانون و تبصره های ذیل آن و آیین نامه مربوطه اشخاصی را به عنوان هیأت امنا انتخاب نمایند.

  تبصره عرصه اعیان و مساجد ، مدارس علوم دینی و تکایا رقبه موقوفه است . ولی ادارات حج و اوقاف و امور خیریه در شئون داخلی آن ها از قبیل تعیین امام جماعت و انجام مراسم مذهبی دخالت نخواهند داشت.