آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۵ هیأت وزیران با آخرین اصلاحات تا ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۵

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده ۱

منظور از کلمه سازمان در این آیین نامه سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است .

 

ماده ۲

اداره حج و اوقاف و امور خیریه هر حوزه امور مربوط به همان حوزه را انجام خواهد داد و در صورتی که رقبات یک موقوفه در حوزه های مختلف واقع شده باشد . اداره حج و اوقاف و امور خیریه محل مصرف مسئول رسیدگی به بودجه و حساب موقوفه خواهد بود و ادارات حج و اوقاف و امور خیریه محل وقوع رقبات واقع در همان حوزه رسیدگی…

توضیحات

آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۵ هیأت وزیران با آخرین اصلاحات تا ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۵