آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۵ هیأت وزیران با آخرین اصلاحات تا ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۵

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده ۱

منظور از کلمه سازمان در این آیین نامه سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است .

 

ماده ۲

اداره حج و اوقاف و امور خیریه هر حوزه امور مربوط به همان حوزه را انجام خواهد داد و در صورتی که رقبات یک موقوفه در حوزه های مختلف واقع شده باشد . اداره حج و اوقاف و امور خیریه محل مصرف مسئول رسیدگی به بودجه و حساب موقوفه خواهد بود و ادارات حج و اوقاف و امور خیریه محل وقوع رقبات واقع در همان حوزه رسیدگی…

توضیحات

آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات اوقاف

آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۵ هیأت وزیران با آخرین اصلاحات تا ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۵

ماده ۱
منظور از کلمه سازمان در این آیین نامه سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است .
آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات اوقاف
ماده ۲ اداره حج و اوقاف و امور خیریه هر حوزه امور مربوط به همان حوزه را انجام خواهد داد و در صورتی که رقبات یک موقوفه در حوزه های مختلف واقع شده باشد .
اداره حج و اوقاف و امور خیریه محل مصرف مسئول رسیدگی به بودجه و حساب موقوفه خواهد بود و ادارات حج و اوقاف و امور خیریه محل
وقوع رقبات واقع در همان حوزه رسیدگی
می نمایند ،  در صورتی که موقوفه دارای رقبات متعدد و در حوزه های مختلف واقع و مصرف هر رقبه در همان حوزه باشد ،
رسیدگی به بودجه حساب و اداره موقوفه به عهده اداره حج
و اوقاف و امور خیریه همان حوزه می باشد .
 تبصره- چنان چه ،  در مورد این صلاحیت ابهام و اختلافی بین ادارات حج و اوقاف و امور خیریه پیش بیاید ، نظر سرپرست سازمان معتبر است.
ماده ۳اداره امور اماکن مذهبی اسلامی از قبیل بقاع متبرکه و غیره به جز آن چه که در تبصره ۲ ماده ۱ قانون استثنا شده و اماکنی که برای اداره آن ها ترتیب خاصی
داده نشده است ، به عهده ادارات حج و اوقاف و امور خیریه بوده و می توانند ،  برابر ماده ۵ قانون و تبصره های ذیل آن
و آیین نامه مربوطه اشخاصی را به عنوان هیأت امنا انتخاب نمایند.
تبصره عرصه اعیان و مساجد ، مدارس علوم دینی و تکایا رقبه موقوفه است . ولی ادارات حج و اوقاف و امور خیریه در شئون داخلی آن ها از قبیل تعیین
امام جماعت و انجام مراسم مذهبی دخالت نخواهند داشت.

ماده ۴

ادارات اوقاف و