آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری ۳۰ / ۳ / ۱۳۶۱

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۱,۳,۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱,۲۹۹۰ مورخ ۱۳۶۱٫۲٫۲۸ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده ۱۷ « قانون اراضی شهری » آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند .

 

فصل اول – مقررات محدوده شهرها و شهرک ها

ماده ۱

محدوده مورد عمل قانون برای شهرها محدوده ای است که مقررات آن براساس مصوبه شماره ۶۸۰۰ مورخ ۱۳۵۹,۴,۲۵ شورای انقلاب جمهوری…

توضیحات

آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری ۳۰ / ۳ / ۱۳۶۱