آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری ۳۰ / ۳ / ۱۳۶۱

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۱,۳,۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱,۲۹۹۰ مورخ ۱۳۶۱٫۲٫۲۸ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده ۱۷ « قانون اراضی شهری » آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند .

 

فصل اول – مقررات محدوده شهرها و شهرک ها

ماده ۱

محدوده مورد عمل قانون برای شهرها محدوده ای است که مقررات آن براساس مصوبه شماره ۶۸۰۰ مورخ ۱۳۵۹,۴,۲۵ شورای انقلاب جمهوری…

توضیحات

آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری ۳۰ / ۳ / ۱۳۶۱

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۱,۳,۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱,۲۹۹۰ مورخ ۱۳۶۱٫۲٫۲۸ وزارت

مسکن و شهرسازی و به استناد ماده ۱۷ « قانون اراضی شهری » آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند .
فصل اول – مقررات محدوده شهرها و شهرک ها
ماده ۱محدوده مورد عمل قانون برای شهرها محدوده ای است که مقررات آن براساس مصوبه
شماره ۶۸۰۰ مورخ ۱۳۵۹,۴,۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران موضوع تعیین محدوده شهرها تعیین گردیده است .
تبصره  استانداری ها مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه محدوده شهرهای هر استان
را براساس مصوبه مذکور روی نقشه با مقیاس مشخص و به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند .
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
ماده ۲ محدوده مورد عمل قانون برای شهرک ها اعم از این که با پروانه یا بدون پروانه شهرک سازی
ایجاد گردیده باشند محدوده ای است که کمیسیون ماده ۱۳ آیین نامه مربوط به استفاده از اراضى و احداث بنا
و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۵۵,۲,۲۷ بررسی و تصویب خواهند نمود .
استانداری ها مکلفند نقشه محدوده شهرک ها را با مقیاس مناسب مشخص و جهت تعیین و تصویب محدوده
مورد عمل قانون به کمیسیون ماده ۱۳ آیین نامه یاد شده فوق از نظر زمانی به نحوی ارجاع نمایند ، که
کمیسیون مذکور قادر باشد نتیجه را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه از طریق استانداری

به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید . نظارت بر حفظ محدوده های فوق و هم چنین ،

اقدامات قانونی لازم جهت جلوگیری از توسعه غیر قانونی محدوده های مشخص شده مذکور به عهده استانداری ها می باشد.

فصل دوم – نحوه تشکیل کمیسیون ها و مقررات تشخیص اراضی

ماده ۳- اعضای کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری که در این آیین نامه کمیسیون تشخیص