آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۱۶۲۱۷۸ / ت ۴۷۲۲۱هـ             14 / 8 / 1390

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20 / 7 / 1390  بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (هـ) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب سال ۱۳۸۹ – « آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان » را به شرح زیر تصویب نمود: …

توضیحات

آییننامه اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه استان

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ / ۷ / ۱۳۹۰  بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
رییس جمهور و به استناد بند (هـ) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
– مصوب سال ۱۳۸۹ – « آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان » را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه اجرایی شورای برنامهریزی
آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان :
 فصل اول – تعاریف
ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف – قانون : قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ –
 ب – معاونت : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور .
ج – وزارت : وزارت کشور .
د – شورا : شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کار گروه های تخصصی .
هـ – دبیرخانه : دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان .
و – کار گروه : کار گروه های تخصصی شورای برنامه ریزی و توسعه استان
آییننامه اجرایی شورای برنامهریزی
فصل دوم – ترکیب و وظایف شورا
ماده ۲-  به منظور تصمیم گیری ، تصویب ، هدایت ، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی
و بودجه استان ها در چارچوب برنامه ها و سیاست ها و خط مشی های کلان کشور ، شورا با اعضای
مندرج در قانون به ریاست استاندار تشکیل می شود .

تبصره ۱ هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاه های اجرایی و کار گروه های تخصصی

از مسئول آن دستگاه و رییس کار گروه مربوط برای شرکت در جلسه شورا بدون حق رای دعوت به عمل می آید .

تبصره ۲-  اعضای شورا و کار گروه های تخصصی شخصا در جلسات شورا و کار گروه های تخصصی شرکت می نمایند .

ماده ۲-  به منظور تصمیم گیری ، تصویب ، هدایت ، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و بودجه استان ها در