آیین نامه اجرایی بند ( الف ) تبصره ( ۱۵ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۱۴۵۹۶ / ت۵۱۸۱۷ هـ            9 / 2 / 1394

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

بنیاد شهید و امور ایثارگران – کمیته امداد امام خمینی (ره) – سازمان اوقاف و امور خیریه

هیأت وزیران در جلسه 2 / 2 / 1394 به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران ، سازمان بهزیستی کشور ، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد :

توضیحات

آییننامه اجرایی بند الف  تبصره ( ۱۵ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

بنیاد شهید و امور ایثارگران – کمیته امداد امام خمینی (ره) – سازمان اوقاف و امور خیریه

هیأت وزیران در جلسه ۲ / ۲ / ۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران ، سازمان بهزیستی

کشور ، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی

کشور و به استناد بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد :

آییننامه اجرایی بند الف تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

ماده ۱

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند :

الف – ایثارگران : مشمولان بند (ک) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی

ایران – مصوب سال ۱۳۸۹ – شامل فرزندان و همسران شهدا ، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

و فرزندان و همسران آنان ، آزادگان و فرزندان و همسران آنان .

ب – دانشجویان مشمول : دانشجویان شاغل به تحصیل در گروه های چهارگانه زیر:

۱ – ایثارگران

۲- تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور

۳ – تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)

۴- حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری مطابق

الف – ایثارگران : مشمولان بند (ک) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری

اسلامی ایران – مصوب سال ۱۳۸۹ – شامل فرزندان و همسران شهدا ، جانبازان بیست و پنج

درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آنان ، آزادگان و فرزندان و همسران آنان .

ب – دانشجویان مشمول : دانشجویان شاغل به تحصیل در گروه های چهارگانه زیر:

۱ – ایثارگران

۲- تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور

۳ – تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)

۴- حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز