آیین ضوابط ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 13065 / 89 / د ش                 28 / 12 / 1389

( مصوب جلسه نهم شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ 7 / 12 / 1389)

شورای عالی قرآن صدا و سیما

مصوبه « آیین نامه ضوابط ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم » که در جلسه نهم شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ 7 / 12 / 1389 به تصویب رسیده است ، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی…

توضیحات

آیین ضوابط ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم

( مصوب جلسه نهم شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۹)

شورای عالی قرآن صدا و سیما

مصوبه « آیین نامه ضوابط
ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم » که در جلسه
نهم شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۹ به تصویب رسیده است ، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی
دکتر محمدرضا مخبر دزفولی
آیین ضوابط ارزیابی قاریان
 آییننامه ضوابط ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم
( مصوب جلسه نهم شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۹ )
ماده ۱- به منظور شناسایی و رتبه بندی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم و تسهیل تعامل و
خدمت رسانی دستگاه های مختلف با ایشان ، هر سال حداقل یک دوره آزمون تخصصی، به شرح
مواد این آیین نامه ، برگزار و به قبول شدگان گواهی نامه تخصصی قرائت قرآن اعطا می شود .
آیین ضوابط ارزیابی قاریان
 ماده ۲-  تعاریف :
قاری قرآن : فردی که آیات قرآن مجید را با صوت حسن و با توجه به معنا و رعایت فنون و قواعد
تلاوت صحیح بخواند.
مدرس قرائت قرآن : فردی که دارای شایستگی ها و توانایی های لازم در یکی از سطوح آموزش قرائت قرآن باشد.
( مصوب جلسه نهم شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۹)
شورای عالی قرآن صدا و سیما
مصوبه « آیین نامه
ضوابط ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم » که در جلسه نهم شورای توسعه
فرهنگ قرآنی مورخ ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۹ به تصویب رسیده است ، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی

آیین نامه ضوابط

ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم

( مصوب جلسه نهم شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۹ )

ماده ۱- به منظور شناسایی و رتبه بندی قاریان و مدرسان قرائت

قرآن کریم و تسهیل تعامل و خدمت رسانی دستگاه های مختلف با ایشان ، هر سال و در