آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب ۲۹ / ۲ / ۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیات وزیران در جلسه مورخ 29 / 2 / 1381 بنا به پیشنهان مشترک شماره 521 / 34 / 3/1 /21217  مورخ 18 / 1 / 1378 وزارتخانه های کشور و راه و ترابری و به استناد ماده (۶) اصلاحی لایحه قانونی « احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران » – مصوب ۱۳۷۲ – آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۶) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :…

توضیحات

آییننامه لایحه‌قانونی احداث پایانههای مسافربری

آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافری برون شهری در داخل شهر تهران

مصوب ۲۹ / ۲ / ۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی آییننامه لایحه‌قانونی احداث پایانههای مسافربری

هدف گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی
هدف گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.